2009 m. rugpjūčio 4 d. Conseil d'État (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique prieš Société Accor

(Byla C-310/09)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Conseil d'État

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique

Atsakovė: Société Accor

Prejudiciniai klausimai

a)    Ar Europos Bendrijos steigimo sutarties 56 ir 43 straipsnius reikia aiškinti taip, kad jie draudžia mokesčių schemą, kuria siekiama išvengti dvigubo ekonominio dividendų apmokestinimo, pagal kurią:

patronuojanti bendrovė gali įskaityti į avansinį pelno mokestį, kuriuo ji apmokestinama už iš savo dukterinių bendrovių gautų dividendų perskirstymą savo akcininkams, mokesčio kreditą, kurį ji gauna dukterinėms bendrovėms paskirstant šiuos dividendus, kai dukterinė bendrovė įsteigta Prancūzijoje,

tačiau tokia galimybė nesuteikiama, jei šiuos dividendus moka dukterinė bendrovė, įsteigta kitoje Europos Bendrijos valstybėje narėje, nes pagal šią schemą tokiu atveju nesuteikiama teisė gauti mokesčio kreditą už šios dukterinės bendrovės paskirstomus dividendus, remiantis motyvu, kad pati schema yra žalinga patronuojančiai bendrovei ir pažeidžia laisvo kapitalo judėjimo ar įsisteigimo laisvės principus?

Neigiamai atsakius į pirmąjį klausimą, ar šiuos straipsnius reikia aiškinti taip, kad bet kuriuo atveju jie draudžia tokią schemą, nes taip pat reikia atsižvelgti į akcininkų padėtį dėl to, kad dėl avansinio pelno mokesčio mokėjimo skiriasi patronuojančios bendrovės iš savo dukterinių bendrovių gaunamų dividendų ir vėliau savo akcininkams perskirstytų dividendų suma, atsižvelgiant į tai, kur yra įsteigtos šios dukterinės bendrovės, Prancūzijoje ar kitoje Europos Bendrijos valstybėje narėje, ir todėl tokia schema akcininkai atgrasomi investuoti į šią patronuojančią bendrovę ir ši schema gali turėti įtakos šiai bendrovei kaupiant kapitalą ir atgrasinti ją suteikti kapitalo dukterinėms bendrovėms kitose valstybėse narėse nei Prancūzija arba įsteigti šiose valstybėse tokias dukterines bendroves?

Teigiamai atsakius į 1 punkto pirmąjį arba antrąjį klausimą ir jei Europos Bendrijos steigimo sutarties 56 ir 43 straipsniai būtų aiškinami taip, kad jie draudžia pirmiau aprašytą avansinio pelno mokesčio schemą ir todėl administracinės valdžios institucija, iš principo, privalo grąžinti pagal ją surinktas sumas, jei sumos surinktos pažeidžiant Bendrijos teisę, ar ši teisė, kalbant apie tokią schemą, kuri savaime nereiškia, kad apmokestinamojo asmens mokamas mokestis turės įtakos tretiesiems asmenims, draudžia:

administracinės valdžios institucijai atsisakyti grąžinti patronuojančios bendrovės sumokėtas sumas motyvuojant tuo, kad taip ši bendrovė nepagrįstai praturtėtų,

ir, atsakius neigiamai, draudžia priimant sprendimą atsisakyti grąžinti šią sumą bendrovei remtis argumentu, kad patronuojančios bendrovės sumokėta suma jai nėra nei mokestinė, nei buhalterinė našta, o mokestis mokamas nuo visų sumų, kurios gali būti perskirstomos jos akcininkams?

Atsižvelgiant į atsakymus į 1 ir 2 punktuose pateiktus klausimus: ar Bendrijos lygiavertiškumo ir veiksmingumo principai draudžia tai, kad sumų grąžinimui, siekiant užtikrinti tokios pačios mokesčių schemos taikymą dividendams, kuriuos vėliau patronuojanti bendrovė perskirsto, nepaisant to, ar šie dividendai paskirstomi Prancūzijoje ar kitoje Europos Bendrijos valstybėje narėje jos įsteigtų dukterinių bendrovių, būtų taikoma sąlyga (išskyrus atvejus, kai atitinkamos sąlygos dėl pasikeitimo informacija numatytos dvišalėje konvencijoje, kurios šalys yra Prancūzija ir valstybė narė, kurioje įsteigta dukterinė bendrovė), kad apmokestinamasis asmuo turi pateikti tik jo vienintelio turimą informaciją, susijusią su, kalbant apie kiekvieną ginčijamą dividendą, realiai taikomu mokesčio dydžiu ir realiai sumokėta mokesčio suma už pelną, kurį gavo kitoje Europos Bendrijos valstybėje narėje nei Prancūzija įsteigtos jos dukterinės bendrovės, nors tokios, administracijai žinomos informacijos nereikalaujama pateikti Prancūzijoje įsteigtų dukterinių bendrovių atžvilgiu?

____________