11. juuni 2007 esitatud hagi - Ioannis Gerochristos versus Euroopa Parlament

(Kohtuasi F-56/07)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Ioannis Gerochristos (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat E. Boigelot)

Kostja: Euroopa Parlament

Hageja( nõuded

tühistada parlamendi 26. septembri 2006. aasta otsus hageja nimetamise kohta katseajal olevaks ametnikuks administraatorite kategoorias palgaastmel AD 6 järk 3;

tühistada sellele järgnev parlamendi otsus

kohustada kostjat hüvitama hagejale tekitatud mittevaraline ja varaline kahju ning hageja karjäärile tekitatud kahju, kokku summas 25 000 eurot, arvestades summa suurendamise ja/või vähendamise võimalusega menetluse käigus;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja, kes oli avaliku konkursi EPSO A/18/041 võitja, mille kohta avaldati teadaanne enne nõukogu 22. märtsi 2004. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 723/2004, millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi2, jõustumist, oli tema töölevõtmise ajal ametnikuna palgaastmel AD 6 ajutine ametnik palgaastmel AST 8.

Oma hagi toetuseks viitab hageja esiteks Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade (edaspidi "personalieeskirjad") artikli 25 lõikes 2 ettenähtud põhjendamiskohustuse rikkumisele osas, milles administratsioon ei selgitanud põhjusi, miks ta määrati palgaastmele AD 6, samuti seda, miks otsustati vähendada tema põhipalka 994.95 euro võrra.

Teiseks väidab hageja, et on rikutud esiteks personalieeskirjade artiklit 31, personalieeskirjade XIII lisa artikleid 2 ja 8 ning konkursiteadaannet ja teiseks personalieeskirjade XIII lisa artikli 13 lõiget 1.

Kolmandaks väidab hageja, et administratsioon rikkus võrdse kohtlemise ja mittediskrimineerimise põhimõtteid ja nimmelt sellega, et teda karistati võrreldes teiste ajutiste teenistujate ja ametnikega, kes said personalieeskirjade XIII lisa artikli 5 lõigete 2 ja 4 või parlamendi büroo poolt 13. veebruaril 2006 vastu võetud teatud sätete järgi soodsama klassifikatsiooni.

Neljandaks viitab hageja õiguskindluse ja õiguspärase ootuse põhimõtete rikkumisele osas, milles konkursiteadaande kohaselt kavandati moodustada reservnimekiri administraatorite töölevõtmiseks palgaastmel A7/A6.

Viiendaks väidab hageja, et on rikutud hea halduse põhimõtet ja hoolitsuskohustust.

Lõpuks väidab hageja, et eespool mainitud summa baastöötasust välja jätmisega rikkus administratsioon personalieeskirjade artiklit 85.

____________

1 - ELT C 96, 21.4.2004, lk 1.

2 - ELT L 124, 27.4.2004, lk 1; ELT eriväljaanne 01/02, lk 130.