Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 14. februārī iesniedza Curtea de Apel Bucureşti (Rumānija) - Asociaţia ACCEPT/Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

(lieta C-81/12)

Tiesvedības valoda - rumāņu

Iesniedzējtiesa

Curtea de Apel Bucureşti

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: Asociaţia ACCEPT

Atbildētāja: Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

Prejudiciālie jautājumi

Vai ir piemērojami Padomes 2000. gada 27. novembra Direktīvas 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju , 2. panta 2. punkta a) apakšpunkta noteikumi gadījumā, kad futbola sabiedrības akcionārs, kurš uzstājas kā šīs futbola sabiedrības galvenais vadītājs ["patron"], un par tādu tiek uzskatīts arī plašsaziņas līdzekļos un sabiedrībā, šādi izsakās plašsaziņas līdzekļos:

"Es neņemtu komandā homoseksuāli, pat ja man būtu jāslēdz Steaua. Baumas paliek baumas, bet kā var rakstīt kaut ko tādu, ja tā nav taisnība, un pat ievietot pirmajā lappusē? Varbūt nav taisnība, ka viņš ir homoseksuālis [..]. Bet ja tomēr ir? [..] Gejiem nav vietas manā ģimenē un Steaua ir mana ģimene. Geja vietā labāk spēlēt ar junioru spēlētāju. Runa neiet par diskrimināciju. Neviens nevar mani piespiest ar kādu strādāt. Kā viņiem ir tiesības, tā arī man ir tiesības strādāt ar ko vēlos."

"Es neņemtu komandā homoseksuāli, pat ja man būtu jāslēdz Steaua. Varbūt nav taisnība, ka viņš ir homoseksuālis, bet ja tomēr ir? Gejiem nav vietas manā ģimenē un Steaua ir mana ģimene. Homoseksuāļa vietā laukumā labāk ir paņemt junioru. Nav runa par diskrimināciju. Neviens nevar mani piespiest ar kādu strādāt. Kā viņiem ir tiesības, tā arī man ir tiesības strādāt ar ko vēlos. Pat ja Dievs sapnī man pateiktu, ka 100 % X nav homoseksuālis, es viņu neņemtu! Avīzēs pārāk daudz ir rakstīts par to, ka viņš ir homoseksuālis. Pat ja CSKA man viņu dotu par brīvu, es viņu neņemtu! Viņš varētu būt pats lielākais ķildnieks un dzērājs... bet ja ir homoseksuālis, es vairs negribu par viņu dzirdēt"?

Cik lielā mērā saistībā ar atbildētāju S.C. Fotbal Club Steaua Bucureşti S.A. minētos paziņojumus var uzskatīt par "faktiem, kuru dēļ var secināt, ka ir pieļauta tieša vai netieša diskriminācija", atbilstoši Padomes 2000. gada 27. novembra Direktīvas 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju, 10. panta 1. punktam?

Cik lielā mērā pastāv "probatio diabolica", ja lietā tiek apvērsts pierādīšanas pienākums, kas ir paredzēts Padomes 2000. gada 27. novembra Direktīvas 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju, 10. panta 1. punktā, un atbildētājam S.C. Fotbal Club Steaua Bucureşti S.A. ir jāpierāda, ka nav noticis vienlīdzīgas attieksmes principa pārkāpums, it īpaši, ka seksuālā orientācija neietekmē pieņemšanu darbā?

Vai neiespējamība diskriminācijas lietās piemērot administratīvo naudas sodu pēc 6 mēnešu noilguma termiņa, kurš sākas ar faktisko apstākļu rašanās dienu, beigām, atbilstoši Valdības dekrēta Nr. 2/2001 par administratīvo pārkāpumu tiesisko regulējumu 13. panta 1. punktam, atbilst Padomes 2000. gada 27. novembra Direktīvas 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju, 17. pantam, ņemot vērā, ka diskriminācijas gadījumos sodiem ir jābūt efektīviem, samērīgiem un preventīviem?

____________

1 - OV L 303, 16. lpp.