Žalba koju je 26. veljače 2021. podnio Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd protiv presude Općeg suda (treće vijeće) od 16. prosinca 2020. u predmetu T-541/18, Changmao Biochemical Engineering/Komisija

(predmet C-123/21 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (zastupnici: K. Adamantopoulos, dikigoros, P. Billiet, advocaat)

Druge stranke u postupku: Europska komisija, Distillerie Bonollo SpA, Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA i Caviro Distillerie Srl

Zahtjevi

Žalitelj od Suda traži da:

ukine presudu Općeg suda od 16. prosinca 2020. u predmetu T-541/18;

prihvati njegov tužbeni zahtjev Općem sudu i poništi spornu uredbu1 , u dijelu u kojem se odnosi na žalitelja ili alternativno u cijelosti, u skladu s člankom 61. Statuta Suda; i

naloži tuženiku i intervenijentima snošenje žaliteljevih troškova u vezi s ovom žalbom i postupka pred Općim sudom u predmetu T-541/18; ili

alternativno, da uputi predmet Općem sudu na odlučivanje o nekim ili svim žaliteljevim tužbenim razlozima, ako to traži stanje postupka; i

odluči da će se o troškovima odlučiti naknadno.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Prvi žalbeni razlog: točke 64., 65. i 74. pobijane presude sadržavaju pogrešku koja se tiče prava zbog shvaćanja da zakonitost akata Europske unije koji su doneseni na temelju članka 2. stavka 7. Osnovne uredbe2 ne može biti razmatrana u vezi s Protokolom o pristupanju Narodne Republike Kine WTO-u (u daljnjem tekstu: Protokol o pristupanju). Alternativno, pobijana presuda sadržava pogrešku koja se tiče prava zbog neprihvaćanja toga da je članak 2. stavak 7. Osnovne uredbe iznimka od članka 2. stavaka 1. do 6. Osnovne uredbe, koja se može konkretno i isključivo primijeniti na uvoz iz Kine u EU na temelju odredaba članka 15. točke (a) podtočke ii. i članka 15. točke (d) Protokola o pristupanju, i samo dok su te odredbe na snazi. Komisijina uporaba Argentine kao analogne zemlje u žaliteljevu predmetu je pogrešna, kako na temelju prava Europske unije, tako i na temelju prava WTO-a. Taj je pristup doveo do toga da je Komisija utvrdila vrlo visoke dampinške marže za žalitelja, a te marže ne bi uopće bilo da je Komisija umjesto toga na žalitelja primijenila odredbe članka 2. stavaka 1. do 6. Osnovne uredbe.

Drugi žalbeni razlog: utvrđenja Općeg suda iz točaka 103., 106., 109. do 112., 114., 116., 117., 120. i 121. pobijane presude sadržavaju očitu pogrešku koja se tiče prava u pogledu utvrđenja da Komisija nije povrijedila članak 3. stavke 1., 2. i 5. i članak 11. stavke 2. i 9. Osnovne uredbe i svoju dužnost brižnog postupanja i dobre uprave, jer prilikom svoje ocjene stanja u industriji vinske kiseline Unije nije u obzir uzela obavljanje komercijalnih aktivnosti Distilerie Mazzari, najvećeg, najprofitabilnijeg i najuspješnijeg proizvođača vinske kiseline u Uniji, kao i činjenicu da su se pogrešne odluke o ulaganjima određenih proizvođača vinske kiseline u Europskoj uniji negativno odrazile na uspješnost njihova poslovanja.

Treći žalbeni razlog: utvrđenja Općeg suda iz točaka 138., 139., 145. do 147., 150. i 152. sadržavaju očitu pogrešku koja se tiče prava u pogledu utvrđenja da Komisija nije prekršila članak 3. stavke 1., 2. i 5. i članak 11. stavak 2. Osnovne uredbe i svoju dužnost brižnog postupanja i dobre uprave, jer u svojoj ocjeni vjerojatnosti ponavljanja povrede nije uzela u obzir djelatnosti Hangzhou Biokinga, najvećeg kineskog izvoznika vinske kiseline u EU, kao ni utjecaj klimatskih promjena i razlike između krajnje namjene sintetičkih i prirodno proizvedenih vinskih kiselina.

Četvrti žalbeni razlog: Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava u točkama 171. i 173. do 177. pobijane presude, time što je zaključio da je u ovom predmetu Komisija pravovremeno ponudila žalitelju dati na uvid sve ključne činjenice i razmatranja. Da je Komisija postupila u skladu sa svojim dužnostima na temelju članka 3. stavka 2., članka 11. stavka 2., članka 6. stavka 7., članka 19. stavaka 2. i 4. i članka 20. stavaka 2. i 4. Osnovne uredbe, kao i članka 6. stavka 4. i članka 6. stavka 2. Sporazuma WTO-a o antidampingu, žalitelj bi Komisiji podnio smislene komentare te bi posljedična utvrđenja o ranjivosti Unije i vjerojatnosti ponavljanja povrede bila drugačija i povoljnija za žalitelja.

Dodatno, žalitelj uz dužno poštovanje navodi da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava prilikom ocjene tužiteljevih navoda na temelju članka 296. UFEU-a o (1) nepostojanju pravne osnove za primjenu članka 2. stavka 7. Osnovne uredbe u spornoj uredbi, u točki 187. pobijane presude (2) stanju u industriji vinske kiseline Unije, u točki 188. pobijane presude i (3) vjerojatnosti ponavljanja povrede i relevantnosti Hangzhou Biokingove uspješnosti u poslovanju, u točki 189. pobijane presude. Na te je navode Opći sud morao odgovoriti u kontekstu žaliteljevog prvog i trećeg tužbenog razloga iz tužbe podnesene Općem sudu.

____________

1 Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/921 оd 28. lipnja 2018. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz vinske kiseline podrijetlom iz Narodne Republike Kine nakon revizije zbog predstojećeg isteka mjera u skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća (SL 2018., L 164, str. 14.).

2 Uredba (EU) 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije (SL 2016., 176, str. 21.).