Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 28 oktober 2010 - Vicente Carbajosa e.a. / Commissie

(Zaak F-77/08)1

(Openbare dienst - Algemene vergelijkende onderzoeken EPSO/AD/116/08 en EPSO/AD/117/08 op het gebied van de fraudebestrijding - Uitsluiting van kandidaten na uitslag van toelatingstoetsen - Besluit van TABG - Geen klacht ingediend - Niet-ontvankelijkheid van beroep)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Isabel Vicente Carbajosa e.a. (Brussel, België) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en É. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en B. Eggers, gemachtigden)

Interveniënt aan de zijde van verzoekende partij: Koninkrijk Spanje (vertegenwoordiger: F. Díez Moreno, gemachtigde)

Voorwerp

Nietigverklaring van de individuele besluiten van het EPSO om verzoekers niet toe te laten tot de examens van de vergelijkende onderzoeken EPSO/AD/116/08 respectievelijk EPSO/AD/117/08

Dictum

Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard.

Verzoekers zullen hun eigen kosten en de kosten van de Europese Commissie dragen.

Het Koninkrijk Spanje, interveniënt, draagt zijn eigen kosten.

____________

1 - PB C 285 van 08/11/2008, blz. 57.