Προσφυγή του R. Bakema κατά της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που ασκήθηκε στις 22 Ιουνίου 2006

(Υπόθεση F-68/06)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: Reint Jacob Bakema (Zuidlaren, Κάτω Χώρες) (εκπρόσωπος: L. Rijpkema, δικηγόρος)

Καθής: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αιτήματα του προσφεύγοντος

Ο προσφεύγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

Να ακυρώσει την από 22 Μαρτίου 2006 απόφαση της εξουσιοδοτημένης για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας αρχής ·

Να υποχρεώσει την εξουσιοδοτημένη για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας αρχή να προσλάβει τον προσφεύγοντα στην ομάδα καθηκόντων IV, με βαθμό 16·

Να κρίνει ότι πρέπει να καταβληθεί στον προσφεύγοντα ένα πρόσφορο χρηματικό ποσό ως αποζημίωση.

Λόγοι και κύρια επιχειρήματα

Ο προσφεύγων, πρώην μέλος των αποκαλουμένων τοπικών υπαλλήλων τεχνικής υποστήριξης, προσλήφθηκε ως μέλος του επί συμβάσει προσωπικού και κατατάχτηκε στην ομάδα καθηκόντων IV, με βαθμό 14.

Με την προσφυγή του, ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι η καθής εφάρμοσε εσφαλμένως τη συναφή νομοθεσία, συγκεκριμένα το άρθρο 82, παράγραφος 2, στοιχείο γ΄, του Καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων (ΚΛΠ) και το άρθρο 2 των γενικών εκτελεστικών διατάξεων (ΓΕΔ) 49-2004. Ο προσφεύγων υποστηρίζει ότι η ερμηνεία που έδωσε η καθής στον όρο "diploma" των άρθρων αυτών είναι ανακριβής και αυθαίρετη. Υπολογίζοντας την επαγγελματική του πείρα, η καθής έπρεπε να λάβει υπόψη όλες τις δραστηριότητες που άσκησε ο προσφεύγων μετά την απόκτηση του "kandidaatsdiploma" του.

Περαιτέρω, ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι, μολονότι υπήρξε μέλος των τοπικών υπαλλήλων τεχνικής υποστήριξης πριν από την πρόσληψή του ως μέλος του επί συμβάσει προσωπικού, η αρχή που καθιερώνει το άρθρο 86 του ΚΛΠ έπρεπε να τύχει εφαρμογής στην περίπτωσή του. Σύμφωνα με την αρχή αυτή, όταν ένα μέλος του λοιπού προσωπικού μεταφέρεται σε νέα θέση εντός ομάδας καθηκόντων, δεν πρέπει να κατατάσσεται σε μικρότερο βαθμό ή κλιμάκιο από ό,τι στην προηγούμενη θέση εργασίας του.

____________