Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 25ης Ιανουαρίου 2007 [αίτηση του Landgericht Nürnberg-Fürth (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] - Adam Opel AG κατά Autec AG

(Υπόθεση C-48/05)1

(Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως - Σήμα - Άρθρο 5, παράγραφοι 1, στοιχείο α΄, και 2, και άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, της πρώτης οδηγίας 89/104/ΕΟΚ - Δικαίωμα του δικαιούχου ενός σήματος να αντιτάσσεται στη χρήση από τρίτον σημείου πανομοιότυπου ή παρόμοιου με το σήμα - Σήμα καταχωρισμένο για αυτοκίνητα και για παιχνίδια - Αναπαραγωγή από τρίτον του σήματος σε αυτοκίνητα-μινιατούρες της σχετικής μάρκας)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Landgericht Nürnberg-Fürth

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Adam Opel AG

κατά

Autec AG

Παρεμβαίνουσα: Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV

Αντικείμενο της υποθέσεως

Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως - Landgericht Nürnberg-Fürth - Ερμηνεία των άρθρων 5, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, και 6, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, της οδηγίας 89/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (ΕΕ L 40, σ. 1) - Δικαίωμα του δικαιούχου ενός σήματος να αντιτάσσεται στη χρήση του σήματος αυτού από τρίτον - Αναπαραγωγή από τρίτον του λογοτύπου κατασκευαστή αυτοκινήτων σε αυτοκίνητα-μινιατούρες

Διατακτικό της αποφάσεως

Όταν ένα σήμα είναι καταχωρισμένο ταυτοχρόνως για αυτοκίνητα -για τα οποία είναι παγκοίνως γνωστό- και για παιχνίδια, η χρησιμοποίηση από τρίτον, χωρίς τη συγκατάθεση του δικαιούχου του σήματος, σημείου πανομοιότυπου με το σήμα αυτό σε αυτοκίνητα-μινιατούρες της σχετικής μάρκας, προκειμένου να αναπαραχθούν πιστά τα αυτοκίνητα αυτά, και η διάθεσή τους στο εμπόριο:

συνιστούν, κατά την έννοια του άρθρου 5, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, της πρώτης οδηγίας 89/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων, χρήση που ο δικαιούχος του σήματος δικαιούται να απαγορεύει αν η χρήση αυτή βλάπτει ή μπορεί να βλάψει τις λειτουργίες του σήματος, ως σήματος καταχωρισμένου για παιχνίδια,

συνιστούν, κατά την έννοια του άρθρου 5, παράγραφος 2, της ίδιας οδηγίας, χρήση που ο δικαιούχος του σήματος δικαιούται να απαγορεύει -υπό την προϋπόθεση ότι η προστασία που προβλέπει η διάταξη αυτή έχει υιοθετηθεί από το εθνικό δίκαιο- αν με τη χρήση αυτή αντλείται χωρίς νόμιμη αιτία και ως μη έδει όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του σήματος ή αν η χρήση αυτή είναι βλαπτική για τον εν λόγω διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη.

Όταν ένα σήμα έχει καταχωριστεί, μεταξύ άλλων, για αυτοκίνητα, η χρησιμοποίηση από τρίτον, χωρίς τη συγκατάθεση του δικαιούχου του σήματος, σημείου πανομοιότυπου με το σήμα αυτό σε αυτοκίνητα-μινιατούρες της σχετικής μάρκας, προκειμένου να αναπαραχθούν πιστά τα αυτοκίνητα αυτά, και η διάθεσή τους στο εμπόριο δεν αποτελούν χρήση ενδείξεως σχετικής με κάποιο χαρακτηριστικό αυτών των αυτοκινήτων σε μινιατούρα, κατά την έννοια του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, της οδηγίας 89/104.

____________

1 - ΕΕ C 82 της 2.4.2005.