SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE (prvi senat)

z dne 23. maja 2008

Zadeva F-79/07

Kurt-Wolfgang Braun-Neumann

proti

Evropskemu parlamentu

„Javni uslužbenci – Uradniki – Pokojnine – Vdovska pokojnina – 50-odstotno izplačilo zaradi obstoja drugega preživelega zakonca – Nedopustnost – Prepozna pritožba – Procesna predpostavka javnega reda – Preizkus po uradni dolžnosti – Časovna uporaba Poslovnika Sodišča prve stopnje“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi člena 236 ES in člena 152 AE, s katero K.-W. Braun-Neumann predlaga, naj se Parlamentu naloži, da mu z učinkom za nazaj od 1. avgusta 2004 izplača drugo polovico vdovske pokojnine po njegovi ženi, G. Mandt, rojeni Neumann, v mesečnih obrokih v višini 1670,84 EUR, povečanih za obresti, izračunane po obrestni meri za odprto ponudbo mejnega posojanja Evropske centralne banke (ECB), zvišani za tri odstotne točke.

Odločitev: Tožba se zavrže kot nedopustna. Vsaka stranka nosi svoje stroške.

Povzetek

1.      Postopek – Dopustnost tožbe – Presoja z vidika pravil, ki so veljala ob vložitvi tožbe

(Poslovnik Sodišča za uslužbence, člen 77)

2.      Uradniki – Tožba – Predhodna upravna pritožba – Roki

(Kadrovski predpisi za uradnike, člena 90 in 91)

3.      Uradniki – Tožba – Akt, ki posega v položaj – Pojem – Zahteve obličnosti – Neobstoj

(Kadrovski predpisi za uradnike, člena 90 in 91)

4.      Uradniki – Tožba – Predhodna upravna pritožba – Roki

(Kadrovski predpisi za uradnike, člena 90 in 91)

1.      Čeprav je pravilo iz člena 77 Poslovnika Sodišča za uslužbence, po katerem lahko to sodišče po opredelitvi strank preizkusi, ali so izpolnjene procesne predpostavke javnega reda, in tako s sklepom zavrže tožbo brez nadaljevanja postopka, postopkovno pravilo, ki se od začetka veljavnosti tega poslovnika uporablja za vse spore, ki tečejo pred Sodiščem za uslužbence, to ne velja za pravila, v katerih so predpisane procesne predpostavke javnega reda in ki so, če je z njimi opredeljena dopustnost tožbe, lahko le tista, ki veljajo ob vložitvi tožbe.

(Glej točko 33.)

2.      Roki za vložitev pritožbe in tožbe iz členov 90 in 91 Kadrovskih predpisov, ki izpolnjujejo zahtevo po pravni varnosti in potrebo po preprečevanju vsakršne diskriminacije ali samovoljnega obravnavanja pri vodenju sodnih postopkov, so roki javnega reda in ne morejo biti predmet diskrecije strank in sodišča, ki mora, celo po uradni dolžnosti, preveriti, ali so bili upoštevani. Dejstvo, da je institucija vsebinsko odgovorila na prepozno pritožbo, ne more povzročiti odstopanja od teh zavezujočih rokov niti Sodišča za uslužbence oprostiti obveznosti, da celo po uradni dolžnosti preveri njihovo upoštevanje.

(Glej točki 37 in 49.)

Napotitev na:

Sodišče: 7. julij 1971, Müllers proti ESO, 79/70, Recueil, str. 689, točka 18; 12. julij 1984, Moussis proti Komisiji, 227/83, Recueil, str. 3133, točka 13; 4. februar 1987, Cladakis proti Komisiji, 276/85, Recueil, str. 495, točka 11; 29. junij 2000, Politi proti Evropski fundaciji za usposabljanje, C-154/99 P, Recueil, str. I-5019, točka 15;

Sodišče prve stopnje: 11. julij 1991, Von Hoessle proti Računskemu sodišču, T‑19/90, Recueil, str. II-615, točka 23; 25. september 1991, Lacroix proti Komisiji, T-54/90, Recueil, str. II-749, točka 25; 23. marec 2000, Rudolph proti Komisiji, T-197/98, RecFP, str. I-A-55 in II-241, točka 41; 17. januar 2001, Kraus proti Komisiji, T-14/99, RecFP, str. I-A-7 in II-39, točka 20;

Sodišče za uslužbence: 13. december 2007, Veramme proti Komisiji, F-64/05, neobjavljen v ZOdl. JU, točki 20 in 21.

3.      Akt, ki posega v položaj, je akt z zavezujočimi pravnimi učinki, ki lahko neposredno in takoj vpliva na interese tožeče stranke, s tem ko bistveno spremeni njen pravni položaj. Okoliščina, da je tak akt neuraden, mu ne more odvzeti statusa akta, ki posega v položaj, ker v zvezi s tem ni določena nobena zahteva obličnosti in je lahko celo usten.

(Glej točki 39 in 47.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 30. junij 1993, Devillez in drugi proti Parlamentu, T-46/90, Recueil, str. II-699, točka 14; 16. april 2002, Fronia proti Komisiji, T-51/01, RecFP, str. I-A-43 in II-187, točka 31;

Sodišče za uslužbence: 28. junij 2006, Grünheid proti Komisiji, F-101/05, ZOdl. JU, str. I-A-1-55 in II-A-1-199, točka 33 in navedena sodna praksa; 24. maj 2007, Lofaro proti Komisiji, združeni zadevi F-27/06 in F-75/06, še neobjavljen v ZOdl. JU, zoper katerega je bila vložena pritožba pred Sodiščem prve stopnje, T-293/07 P.

4.      Čeprav je zaželeno, da so v aktu, ki posega v položaj, navedena pravna sredstva in roki, ki jih je treba upoštevati v zvezi z njimi, neobstoj take navedbe, ker v predpisih ni določb, v katerih bi bilo to predpisano, ne more povzročiti nasprotovanja nedopustnosti tožbe zaradi prepozne vložitve predhodne upravne pritožbe zoper ta akt.

(Glej točki 48 in 50.)