BESLUT MEDDELAT AV ORDFÖRANDEN PÅ PERSONALDOMSTOLENS TREDJE AVDELNING

PERSONALDOMSTOLEN

den 4 juni 2009

Mål F-78/08

Carlo Locchi

mot

Europeiska gemenskapernas kommission

”Förlikning på initiativ av personaldomstolen – Avskrivning ”

Saken: Carlo Locchi har väckt talan enligt artiklarna 236 EG och 152 EA med yrkande om ogiltigförklaring av kommissionen beslut av den 15 februari 2008 att inte ta upp honom på den slutgiltiga förteckningen över tjänstemän som valts ut i första urvalet att delta i certifieringsförfarandet år 2007 och följaktligen, likaså med avseende på certifieringsförfarandet år 2007, att inte heller ta upp honom på förteckningen över de sökande som rankats högts av dem som valts ut i första urvalet, eller på förteckningen över de sökande som godkänts att delta i utbildningsprogrammet, samt ogiltigförklaring av kommissionens beslut av den 20 november 2007 om allmänna genomförandebestämmelser för artikel 45a i tjänsteföreskrifterna.

Avgörande: Mål F‑78/08, Locchi mot kommisionen, avskrivs. Kommissionen ska utge ett schablonbelopp om 4 000 euro till sökanden, som i gengäld ska återkalla sin talan, även vad gäller rättegångskostnaderna.

Sammanfattning

Tjänstemän – Talan – Förlikning vid personaldomstolen – Avskrivning

(Personaldomstolens rättegångsregler, artiklarna 69 och 74)