Дело T‑421/07 RENV

Deutsche Post AG

срещу

Европейска комисия

„Държавни помощи — Доставка на пощенски пратки — Мерки, приети от германските власти в полза на Deutsche Post AG — Решение за започване на процедурата по член 88, параграф 2 ЕО — Правен интерес — Възобновяване на приключена процедура — Действие на съдебно решение за отмяна“

Резюме — Решение на Общия съд (първи състав) от 18 септември 2015 г.

1.      Обжалване — Правен интерес — Условие — Жалба, която може да донесе полза на страната, която я е подала

2.      Актове на институциите — Оттегляне — Незаконосъобразни актове — Решение на Комисията за приключване на официална процедура по разследване — Условия — Спазване на разумен срок и на принципа на защита на оправданите правни очаквания — Възможност за оттегляне, която не е ограничена само до положението, предвидено в член 9 от Регламент № 659/1999

(член 88, параграф 2 ЕО; член 9 от Регламент № 659/1999 на Съвета)

3.      Помощи, предоставяни от държавите — Решение на Комисията за възобновяване на приключена официална процедура по разследване — Липса на анулиране или на оттегляне на решението за приключване на процедурата — Недопустимост

(член 88, параграф 2 ЕО; Регламент № 659/1999 на Съвета)

4.      Помощи, предоставяни от държавите — Решение на Комисията за възобновяване на приключена официална процедура по разследване — Преценка на законосъобразността в зависимост от наличната информация към момента на приемане на решението — Последващи съображения — Липса на последици

(член 88, параграф 2 ЕО)

1.      Вж. текста на решението.

(вж. т. 29 и 33—35)

2.      Вж. текста на решението.

(вж. т. 45—47)

3.      Нито една от разпоредбите на Регламент № 659/1999 за установяване на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за ЕО не дава на Комисията възможност да възобнови приключена официална процедура по разследване, която е предвидена в член 88, параграф 2 ЕО, и да вземе ново решение, без да анулира или да оттегли решението за приключване на процедурата.

Наистина това възобновяване не е изрично забранено от Регламент № 659/1999. То обаче би противоречало на принципа на правната сигурност, както и на духа на посочения регламент, в съображение 3 от който личи, че необходимостта да се повиши правната сигурност, е едно от основанията за приемането на този регламент, а в съображение 9 от него е посочено, че официалната процедура по разследване приключва с окончателно решение.

От една страна, подобно възобновяване би довело до съвместно съществуване в правния ред на две несъвместими решения. От друга страна, допускане на възможност за Комисията да възобнови приключена официална процедура по разследване и да вземе ново решение, без преди това да анулира или да оттегли решението за приключване на процедурата, би позволило на Комисията да промени във всеки един момент това решение, което би довело до пълна липса на сигурност по отношение на правното положение за страните, до които се отнася приключената процедура по разследване

Поради това отмяната на решение за приключване на официалната процедура по разследване от съда на Съюза трябва да се счита, при липса на оттегляне или анулиране на това решение, за формално и предварително изискване за възобновяването на тази процедура. В противен случай страните, до които се отнася официалната процедура по разследване, биха били поставени в положение на несигурност по отношение на естеството на решението за възобновяване, което положение е несъвместимо с необходимостта от повишаване на правната сигурност, която е една от причините за приемането на Регламент № 659/1999.

(вж. т. 50—52 и 62)

4.      Вж. текста на решението.

(вж. т. 55)