Prasība, kas celta 2006. gada 4. septembrī - Haelterman u.c. pret Komisiju

(lieta F-102/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Geert Haelterman, Ninove (Beļģija) un citi (pārstāvji - A. Coolen, J.-N. Louis un E. Marchal, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāju prasījumi:

atcelt individuālos lēmumus, ar kuriem ir noraidīti prasītāju lūgumi iecēlējinstitūcijai pieņemt pagaidu pasākumus, lai, 2005. un turpmākajos gados veicot paaugstināšanu amatā, nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi un viņu iegūto tiesību ievērošanu;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Savas prasības pamatā prasītāji izvirza identiskus pamatus, kādi tika izvirzīti lietas F-47/061 ietvaros.

____________

1 - EKOV C 154, 01.07.2006., 25. lpp.