Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Efeteio Athinon (Kreeka) 3. märtsil 2021 – VP, CX, RG, TR jt versus Elliniko Dimosio

(kohtuasi C-133/21)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Efeteio Athinon (Ateena apellatsioonikohus, Kreeka)

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: VP, CX, RG, TR jt

Kostja: Elliniko Dimosio

Eelotsuse küsimused

Kas direktiivi 1999/70/EÜ1 klausliga 4 on kooskõlas sellised riigisisesed õigusnormid, nagu on kõne all käesolevas asjas ja mis näevad ette tähtajaliste lepingutega töötajate erineva kohtlemise seoses töötasuga direktiivi 1999/70/EÜ klausli 1 tähenduses võrreldes samaväärsete tähtajatu töölepinguga töötajatega, kui ainus eristamiskriteerium on see, et nende lepingud on tööandja poolt või seaduse järgi liigitatud tähtajalisteks töölepinguteks?

Täpsemalt, kas direktiivi 1999/70/EÜ klausliga 4 on kooskõlas riigisisesed õigusnormid, mis õigustavad töötajate erinevat kohtlemist seoses töötasuga seetõttu, et nad on töötanud tähtajalise töölepingu alusel, teades, et nende töö vastab tööandja püsivatele ja pikaajalistele vajadustele?

____________

1     Nõukogu 28. juuni 1999. aasta direktiiv 1999/70/EÜ, milles käsitletakse Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni (ETUC), Euroopa Tööandjate Föderatsiooni (UNICE) ja Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse (CEEP) sõlmitud raamkokkulepet tähtajalise töö kohta (EÜT 1999, L 175, lk 43; ELT eriväljaanne 05/03, lk 368).