Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 9. júla 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof – Nemecko) – Constantin Film Verleih GmbH/YouTube LLC, Google Inc.

(vec C-264/19)1

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Autorské právo a s ním súvisiace práva – On-line videoplatforma – Nahratie filmu na internet bez súhlasu nositeľa práv – Žaloba týkajúca sa porušenia práva duševného vlastníctva – Smernica 2004/48/ES – Článok 8 – Právo žalobcu na informácie – Článok 8 ods. 2 písm. a) – Pojem „adresy“ – E-mailová adresa, IP adresa a telefónne číslo – Vylúčenie)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Constantin Film Verleih GmbH

Žalovaná: YouTube LLC, Google Inc.

Výrok rozsudku

Článok 8 ods. 2 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva sa má vykladať v tom zmysle, že pojem „adresy“ uvedený v tomto článku sa nevzťahuje, pokiaľ ide o používateľa, ktorý nahral súbory porušujúce právo duševného vlastníctva, na jeho e-mailovú adresu, telefónne číslo, ako ani IP adresu použitú na nahratie týchto súborov či IP adresu použitú pri jeho poslednom prístupe na používateľský účet.

____________

1 Ú. v. EÚ C 230, 8.7.2019.