Wyrok Sądu z dnia 8 grudnia 2011 r. - Deutsche Post przeciwko Komisji

(Sprawa T-421/07)

(Pomoc państwa - Środki przyjęte przez władze niemieckie na rzecz Deutsche Post AG - Decyzja o wszczęciu postępowania przewidzianego w art. 88 ust. 2 WE - Brak wcześniejszej decyzji ostatecznej - Niedopuszczalność)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Deutsche Post AG (Bonn, Niemcy) (przedstawiciele: J. Sedemund i T. Lübbig, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo N. Khan i B. Martenczuk, a następnie B. Martenczuk i D. Grespan, pełnomocnicy)

Interwenienci popierający stronę pozwaną: UPS Europe NV/SA (Bruksela, Belgia); i UPS Deutschland Inc. & Co. OHG (Neuss, Niemcy) (przedstawiciele: T. Ottervanger i E. Henny, adwokaci)

Przedmiot

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 12 września 2007 r. o wszczęciu przewidzianego w art. 88 ust. 2 [WE] postępowania dotyczącego pomocy państwa przyznanej przez władze niemieckie na rzecz Deutsche Post AG [pomoc państwa C 36/07 (ex NN 25/07)].

Sentencja

Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

Deutsche Post AG pokrywa własne koszty, a także koszty poniesione przez Komisję Europejską.

UPS Europe NV/SA i UPS Deutschland Inc. & Co. OHG pokrywają własne koszty.

____________

1 - Dz.U. C 22 z 26.1.2008