Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το County Court at Birkenhead (Ηνωμένο Βασίλειο) στις 30 Δεκεμβρίου 2020 – BT κατά Seguros Catalana Occidente, EB

(Υπόθεση C-708/20)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Αιτούν δικαστήριο

County Court at Birkenhead

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Ενάγουσα: BT

Εναγόμενες: Seguros Catalana Occidente, EB

Προδικαστικά ερωτήματα

(α)    Αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή του άρθρου 13, παράγραφος 3, του κανονισμού (ΕΕ) 1215/20121 να αφορά το αντικείμενο της αγωγής, την οποία ασκεί ο ζημιωθείς για τη δικαστική επιδίωξη αξιώσεων κατά του αντισυμβαλλομένου του ασφαλιστή/ασφαλισμένου, υπόθεση ασφαλίσεως;

(β)    Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο ερώτημα (α), το γεγονός ότι οι αξιώσεις του ζημιωθέντος κατά του αντισυμβαλλομένου του ασφαλιστή/ασφαλισμένου βασίζονται στα ίδια πραγματικά περιστατικά με την ευθεία αγωγή κατά του ασφαλιστή και ασκούνται στο πλαίσιο της ίδιας αυτής αγωγής συνιστά επαρκή συνθήκη ώστε να συναχθεί το συμπέρασμα ότι η εν λόγω αγωγή του ζημιωθέντος αφορά υπόθεση ασφαλίσεως, ακόμη και όταν το αντικείμενο της διαφοράς μεταξύ του ζημιωθέντος και του αντισυμβαλλόμενου του ασφαλιστή/ασφαλισμένου ουδόλως αφορά υπόθεση ασφαλίσεως;

(γ)    Επιπλέον και επικουρικώς, σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο ερώτημα (α), το γεγονός ότι μεταξύ του ασφαλιστή και του ζημιωθέντος υφίσταται διαφωνία ως προς το κύρος ή την ισχύ του ασφαλιστηρίου συνιστά επαρκή συνθήκη ώστε να συναχθεί το συμπέρασμα ότι η αγωγή του ζημιωθέντος αφορά υπόθεση ασφαλίσεως;

(δ)    Σε περίπτωση αρνητικής απαντήσεως στο ερώτημα (α), αποτελεί επαρκή συνθήκη το γεγονός ότι, σύμφωνα με το δίκαιο που διέπει την ευθεία αγωγή κατά του ασφαλιστή, επιτρέπεται η προσεπίκληση του αντισυμβαλλόμενου του ασφαλιστή/ασφαλισμένου;

____________

1 Κανονισμός (ΕΕ) 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2012, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (ΕΕ 2012, L 351, σ. 1).