PRESUDA SLUŽBENIČKOG SUDA EUROPSKE UNIJE

(drugo vijeće)

13. studenoga 2014.

Predmet F‑2/12

Emil Hristov

protiv

Europske komisije

i Europske agencije za lijekove (EMA)

„Javna služba – Postupak odabira i imenovanja izvršnog direktora regulatorne agencije – Europska agencija za lijekove (EMA) – Postupak odabira u dva stadija – Predodabir u okviru Komisije – Imenovanje od Upravnog odbora EMA‑e – Obveza Upravnog odbora EMA‑e da izabere izvršnog direktora između kandidata koje je odabrala Komisija – Tužba za poništenje – Sastav odbora za predodabir – Preklapanje dužnosti člana odbora za predodabir i člana Upravnog odbora EMA‑e – Kandidati članovi Upravnog odbora EMA‑e uvršteni na popis kandidata koje je odabrala Komisija – Imenovanje kandidata člana Upravnog odbora EMA‑e –Dužnost nepristranosti – Povreda – Poništenje – Tužba za naknadu štete – Neimovinska šteta odvojiva od nezakonitosti koja je osnova za poništenje – Dokaz – Nepostojanje“

Predmet:      Tužba podnesena na temelju članka 270. UFEU‑a, primjenjivog na Ugovor o EZAE‑u na temelju njegova članka 106.a, kojom E. Hristov zahtijeva, s jedne strane, poništenje više odluka koje je donijela Europska komisija u okviru postupka izbora izvršnog direktora Europske agencije za lijekove (EMA) i odluke Upravnog odbora EMA‑e od 6. listopada 2011. o imenovanju tog izvršnog direktora te, s druge strane, naknadu navodno pretrpljene neimovinske štete zbog donošenja tih odluka.

Odluka:      Poništava se odluka Europske komisije od 20. travnja 2011. kojom je Upravnom odboru Europske agencije za lijekove predložen popis od četvero kandidata koji je preporučio odbor za predodabir i potvrdio savjetodavni odbor za imenovanja. Poništava se odluka Upravnog odbora Europske agencije za lijekove od 6. listopada 2011. o imenovanju izvršnog direktora. U preostalom dijelu tužba se odbija. Europska komisija i Europska agencija za lijekove snose svaka svoje vlastite troškove te im se nalaže snošenje troškova E. Hristova, svakoj polovice.

Sažetak

1.      Dužnosnici – Postupak zapošljavanja – Postupak popunjavanja radnog mjesta direktora agencije Unije – Odbor za predodabir – Analogija s natječajnim povjerenstvom

(Smjernice Komisije o odabiru i imenovanju direktora regulatornih agencija, izvršnih agencija i zajedničkih poduzeća, točka 7.)

2.      Dužnosnici – Postupak zapošljavanja – Postupak popunjavanja radnog mjesta direktora agencije Unije – Odbor za predodabir – Načelo nepristranosti – Sastav – Preklapanje dužnosti člana u odboru i člana u tijelu za imenovanje – Nedopuštenost

(Uredba Europskog parlamenta i Vijeća br. 726/2004, čl. 64. do 67.; Smjernice Komisije o odabiru i imenovanju direktora regulatornih agencija, izvršnih agencija i zajedničkih poduzeća)

3.      Dužnosnici – Postupak zapošljavanja – Postupak popunjavanja radnog mjesta direktora agencije Unije – Odbor za predodabir – Načelo nepristranosti – Sudski nadzor

4.      Tužbe dužnosnikâ – Presuda o poništenju – Učinci – Poništenje popisa uspješnih kandidata u postupku popunjavanja radnog mjesta direktora agencije Unije – Poništenje odluke o imenovanju

1.      U pogledu natječaja, široke diskrecijske ovlasti koje su dodijeljene natječajnom povjerenstvu u smislu određivanja oblikâ i detaljnog sadržaja pisanih testova kojima se kandidati podvrgavaju treba kompenzirati brižljivom primjenom pravila o organizaciji tih testova.

Osim toga, natječajno povjerenstvo dužno je osigurati da njegova ocjena svih kandidata promatranih tijekom usmenih testova bude donesena u uvjetima jednakosti i objektivnosti.

Ta se pravila mogu primijeniti na odbor za predodabir koji sudjeluje u postupku popunjavanja radnog mjesta direktora agencije Unije jer navedeni odbor ima za cilj, kao i natječajno povjerenstvo, odabrati najbolje kandidate među onima koji su podnijeli prijavu te raspolaže znatnim manevarskim prostorom pri organiziranju selekcijskih testova.

(t. 81. do 83.)

Izvori:

Prvostupanjski sud: presude Girardot/Komisija, T‑92/01, EU:T:2002:220, t. 24.; Christensen/Komisija, T‑336/02, EU:T:2005:115, t. 38., i Pantoulis/Komisija, T‑290/03, EU:T:2005:316, t. 90.

Službenički sud: presuda CG/EIB, F‑115/11, EU:F:2014:187, t. 60.

2.      Tijekom postupka popunjavanja radnog mjesta direktora agencije Unije, na temelju načela dobre uprave i jednakog postupanja Komisija ima obvezu brinuti se o dobroj organizaciji postupka odabira i osigurati svim kandidatima u tom postupku što je moguće jasnije i pravilnije odvijanje razgovora s odborom za predodabir. To podrazumijeva da svi članovi odbora za predodabir koje je imenovala Komisija posjeduju potrebnu neovisnost kako se njihova objektivnost ne bi mogla dovesti u pitanje.

U pogledu pitanja poštuje li osoba koja je istodobno član odbora za predodabir, tijela koje predlaže, i član upravnog odbora dotične agencije, tijela koje odlučuje, svoju obvezu nepristranosti u pogledu posve različitih nadležnosti odbora za predodabir i upravnog odbora, valja upozoriti da odbor za predodabir odlučujuće utječe na konačan popis kandidata koji Komisija predlaže upravnom odboru navedene agencije. Isto tako, član odbora za predodabir koji je usto član upravnog odbora moći će glasati, osobno ili putem svojih zamjenika, za imenovanje jednog od kandidata kojeg je predložila Komisija. Štoviše, član upravnog odbora može imati osobito važnu ulogu u vijećanju upravnog odbora, nezavisno o tome izvršava li svoje pravo glasanja ili ne, te da je u svakom slučaju u neposrednom kontaktu s drugim članovima upravnog odbora.

Prema tome, preklapanje dužnosti člana u odboru za predodabir i člana u upravnom odboru takve je naravi da se narušava neovisnost i objektivnost dotične osobe kod koje se te dužnosti preklapaju i, posljedično, u mjeri u kojoj svaki član odbora za predodabir mora nužno biti neovisan kako objektivnost cijelog odbora za predodabir ne bi bila narušena, povrijeđena je obveza neovisnosti cijelog odbora za predodabir.

(t. 84. i 88. do 92.)

Izvori:

Službenički sud: presuda CG/EIB, EU:F:2014:187, t. 61.

3.      Na Službeničkom sudu je da provjeri pravilnost imenovanja odbora za predodabir i njegova djelovanja, osobito poštuje li obvezu nepristranosti, što je jedno od pravila kojima se i natječajna povjerenstva i odbori za predodabir rukovode u svojem postupanju, koje je predmet nadzora suda Unije.

(t. 86.)

Izvori:

Službenički sud: rješenje Meierhofer/Komisija, F‑74/07 RENV, EU:F:2011:63, t. 62.

4.      U postupku popunjavanja radnog mjesta direktora agencije Unije koji se odvija u dva stupnja, tijelo za imenovanje može imenovati samo jednog od uspješnih kandidata uvrštenih na popis koji je Komisija donijela odlukom, a nakon poništenja navedene odluke Komisije valja poništiti odluku o imenovanju jednog od kandidata uvrštenih na popis.

(t. 101.)