Cerere de decizie preliminară introdusă de Verwaltungsgericht Cottbus (Germania) la 24 decembrie 2020 – RO, reprezentată legal/Republica Federală Germania

(Cauza C-720/20)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Verwaltungsgericht Cottbus

Părțile din procedura principală

Reclamantă: RO, reprezentată legal

Pârâtă: Republica Federală Germania, reprezentată de Bundesministerium des Innern (Ministerul Federal de Interne), la rândul său reprezentat de Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Oficiul Federal al Migrației și Refugiaților)

Întrebările preliminare

Având în vedere obiectivul dreptului Uniunii privind evitarea circulației secundare, precum și principiul general al unității familiei, exprimat în Regulamentul (UE) nr. 604/20131 , se impune o aplicare prin analogie a articolului 20 alineatul (3) din acest regulament într-o situație în care un copil minor și părinții săi prezintă cereri de protecție internațională în același stat membru, însă părinții beneficiază deja de protecție internațională în alt stat membru, în timp ce copilul s-a născut în statul membru în care a prezentat cererea de protecție internațională?

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare, trebuie să se renunțe la examinarea cererii de azil a copilului minor în conformitate cu Regulamentul nr. 604/2013 și trebuie adoptată o decizie de transfer în temeiul articolului 26 din regulament, pentru motivul că, de exemplu, statul membru în care părinții acestuia beneficiază de protecție internațională este responsabil pentru examinarea cererii de protecție internațională a copilului minor?

În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea precedentă, articolul 20 alineatul (3) din Regulamentul nr. 604/2013 este de asemenea aplicabil prin analogie în această privință, întrucât, potrivit celei de a doua teze a acestuia, aplicarea unei proceduri de preluare proprii pentru copilul născut ulterior este considerată inutilă, deși în acest caz există riscul ca statul membru gazdă să nu aibă cunoștință de o posibilă situație de preluare pentru copilul minor sau, potrivit practicii sale administrative, să respingă o aplicare prin analogie a articolului 20 alineatul (3) din acest regulament, conducând astfel la riscul ca copilul minor să devină un „refugiat în orbită” (a se vedea BVerwG, Hotărârea din 23 iunie 2020-1 C 37.19; ECLI:DE:BVerwG:2020:230620U1C37.19.0)?

În cazul unui răspuns negativ la a doua și la a treia întrebare, atunci când un copil minor a prezentat într-un stat membru o cerere de protecție internațională, o decizie de inadmisibilitate în temeiul articolului 33 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2013/32/UE2 poate fi pronunțată prin analogie și atunci când nu copilul însuși, ci părinții săi beneficiază de protecție internațională în alt stat membru?

____________

1     Regulamentul (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid (reformare) (JO 2013, L 180, p. 31).

2 Directiva 2013/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind procedurile comune de acordare și retragere a protecției internaționale (reformare) (JO 2013, L 180, p. 60).