Věc C-200/02

Kunqian Catherine Zhu a Man Lavette Chen

v.

Secretary of State for the Home Department

(žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Immigration Appellate Authority)

„Právo pobytu – Dítě mající státní příslušnost členského státu, avšak pobývající v jiném členském státě – Rodiče, kteří jsou státními příslušníky třetího státu – Právo pobytu matky v uvedeném jiném členském státě“

Shrnutí rozsudku

Občanství Evropské unie – Právo na volný pohyb a pobyt na území členských států – Směrnice 90/364 – Nezletilý státní příslušník členského státu, který má uzavřeno zdravotní pojištění a je osobou vyživovanou rodičem, který je státním příslušníkem třetího státu, jehož finanční prostředky jsou dostatečné, a který nezletilého skutečně vychovává – Právo pobytu jak pro nezletilou osobu, tak pro jejího rodiče v jiném členském státě – Podmínky získání státní příslušnosti nezletilou osobou – Nedostatek relevance

(Článek 18 ES; směrnice Rady 90/364)

Článek 18 ES a směrnice 90/364 o právu pobytu zakládají ve prospěch státního příslušníka členského státu, který je nezletilou osobou nízkého věku, má uzavřeno příslušné zdravotní pojištění a je osobou vyživovanou rodičem, který je sám státním příslušníkem třetího státu a jehož finanční prostředky jsou dostatečné k tomu, aby se prvně jmenovaná osoba nestala zátěží pro veřejné finance hostitelského státu, právo pobytu na dobu neurčitou na území posledně uvedeného státu. V takovém případě umožňují tatáž ustanovení rodiči, který tohoto státního příslušníka skutečně vychovává, aby s ním pobýval v hostitelském členském státě.

V tomto ohledu nemůže být podmínka týkající se dostatečnosti finančních prostředků ve smyslu směrnice 90/364 vykládána v tom smyslu, že nezletilý státní příslušník musí mít sám dostatečné finanční prostředky, aniž by se mohl spoléhat na finanční prostředky rodinného příslušníka. Takový výklad by k této podmínce doplnil požadavek ohledně původu finančních prostředků, což by představovalo nepřiměřený zásah do výkonu základního práva na volný pohyb a pobyt zaručeného článkem 18 ES, jelikož takový zásah není nezbytný k dosažení sledovaného cíle, totiž ochrany veřejných financí členských států.

Krom toho výhoda z dotčených ustanovení práva Společenství nemůže být odepřena dotčeným osobám z důvodu, že rodič, který vychovává své dítě, vytvořil prostřednictvím pobytu v členském státě podmínky, které měly umožnit jeho očekávanému dítěti nabytí státní příslušnosti jiného členského státu za účelem, aby dítě a on sám nabyli právo dlouhodobého pobytu. Vymezení podmínek nabývání a pozbývání státní příslušnosti spadá totiž v souladu s mezinárodním právem do pravomoci každého členského státu, přičemž při výkonu této pravomoci musí být zachováváno právo Společenství a členskému státu nepřísluší, aby omezoval účinky udělení státní příslušnosti jiného členského státu tím, že by vyžadoval splnění dodatečné podmínky pro uznání této státní příslušnosti za účelem výkonu základních svobod stanovených ve Smlouvě.

(viz body 33, 36–37, 39, 47 a výrok)