Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 15 noiembrie 2022 (cerere de decizie preliminară formulată de Bundesgerichtshof - Germania) – Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Standesamtsaufsicht/TB

(Cauza C-646/20)1

[Trimitere preliminară – Cooperare judiciară în materie civilă – Competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești – Divorț – Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 – Articolul 2 punctul 4 și articolul 21 – Noțiunea de „hotărâre judecătorească” – Recunoașterea într-un stat membru a desfacerii unei căsătorii convenite printr-un acord între soți și pronunțate de un ofițer de stare civilă dintr-un alt stat membru – Criteriu care permite să se stabilească existența unei „hotărâri judecătorești”]

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesgerichtshof

Părțile din procedura principală

Reclamant: Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Standesamtsaufsicht

Pârât: TB

Cu participarea: Standesamt Mitte von Berlin, RD

Dispozitivul

Articolul 2 punctul 4 din Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000

trebuie interpretat, în special în vederea aplicării articolului 21 alineatul (1) din acest regulament, în sensul că:

un act de divorț întocmit de un ofițer de stare civilă din statul membru de origine, care cuprinde un acord de divorț încheiat de soți și confirmat de aceștia în fața respectivului ofițer în conformitate cu condițiile prevăzute de reglementarea acestui stat membru, constituie o „hotărâre judecătorească” în sensul articolului 2 punctul 4 menționat.

____________

1     JO C 44, 8.2.2021.