Kasační opravný prostředek podaný dne 6. dubna 2021 Evropskou komisí proti rozsudku Tribunálu (druhého rozšířeného senátu) vyhlášenému dne 27. ledna 2021 ve věci T-9/19, ClientEarth v. EIB

(věc C-223/21 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka): Evropská komise (zástupci: F. Blanc a G. Gattinara, zmocněnci)

Další účastnice řízení: ClientEarth, Evropská investiční banka (EIB)

Návrhová žádání

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil napadený rozsudek;

uložil organizaci ClientEarth náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Komise uvádí tři důvody kasačního opravného prostředku.

Nesprávné právní posouzení při uplatnění zásady jednotného výkladu Aarhuské úmluvy a při výkladu článků 2 a 9 Aarhuské úmluvy (tento první důvod kasačního opravného prostředku se týká bodů 107 a 125-126 napadeného rozsudku).

Nesprávné právní posouzení při výkladu čl. 2 odst. 1 písm. g) Aarhuského nařízení1 v souvislosti s pojmem „správní akt“; tento důvod kasačního opravného prostředku se dělí na tři části:

nesprávné právní posouzení při výkladu pojmu „právní předpisy“ použitého v čl. 2 odst. 1 písm. f) Aarhuského nařízení (tato část druhého důvodu kasačního opravného prostředku se týká bodů 121-124 napadeného rozsudku);

nesprávné právní posouzení při výkladu pojmu „individuálně určené opatření“ použitého v čl. 2 odst. 1 písm. g) Aarhuského nařízení (tato část druhého důvodu kasačního opravného prostředku se týká bodů 126-142 napadeného rozsudku);

nesprávné právní posouzení při výkladu výrazu „právně závazné vnější účinky“ použitého v témže ustanovení (tato část druhého důvodu kasačního opravného prostředku se týká bodů 149-173 napadeného rozsudku).

Porušení čl. 271 písm. c) SFEU (tento důvod kasačního opravného prostředku se týká bodů 89-92, 150-152 a 169-171 napadeného rozsudku).

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 ze dne 6. září 2006 o použití ustanovení Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí na orgány a subjekty Společenství (Úř. věst. 2006, L 264, s. 13).