WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ
(pierwsza izba)

z dnia 28 października 2010 r.


Sprawa F‑77/08


Isabel Vicente Carbajosa i in.

przeciwko

Komisji Europejskiej

Służba publiczna – Konkursy otwarte EPSO/AD/116/08 oraz EPSO/AD/117/08 w dziedzinie zwalczania nadużyć finansowych – Wykluczenie kandydatów w oparciu o wyniki uzyskane na testach wstępnych – Decyzja organu powołującego – Niezłożenie zażalenia – Niedopuszczalność skargi

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i art. 152 EWEA, w której I. Vicente Carbajosa i pięciu innych urzędników oraz członków personelu tymczasowego Komisji domagają się stwierdzenia nieważności decyzji indywidualnych Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO) z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie niedopuszczenia ich do egzaminów w ramach konkursów otwartych EPSO/AD/116/08 i EPSO/AD/117/08.

Orzeczenie: Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna. Skarżący pokrywają własne koszty, a także koszty poniesione przez Komisję. Królestwo Hiszpanii, które przystąpiło do sprawy na poparcie żądań skarżących, pokrywa własne koszty.


Streszczenie


1.      Urzędnicy – Skarga – Uprzednie zażalenie w drodze administracyjnej – Brak – Niedopuszczalność – Wyjątki

(regulamin pracowniczy, art. 90 ust. 2, art. 91 ust. 2)

2.      Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) – Uprawnienia powierzone organowi powołującemu na podstawie art. 90 regulaminu pracowniczego

(decyzja sekretarzy generalnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, sekretarza Trybunału Sprawiedliwości, sekretarzy generalnych Trybunału Obrachunkowego, Komitetu Ekonomiczno‑Społecznego i Komitetu Regionów oraz przedstawiciela Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich 2002/621, art. 4 ust. 1)


1.      Na podstawie art. 91 ust. 2 regulaminu pracowniczego skarga do sądu Unii jest dopuszczalna jedynie w przypadkach, gdy do organu powołującego złożono wcześniej zażalenie na akt niekorzystny zgodnie z art. 90 ust. 2.

Poza sytuacjami, w których skarga jest kierowana przeciwko aktowi niepochodzącemu od samego organu powołującego, takiemu jak decyzja komisji konkursowej czy sprawozdanie z oceny, niezłożenie uprzednio zażalenia w wyznaczonym terminie pociąga za sobą niedopuszczalność skargi.

(zob. pkt 27, 28)

Odesłanie:

Trybunał: sprawa 317/85 Pomar przeciwko Komisji, 10 czerwca 1987 r., Rec. s. 2467, pkt 11, 13

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑133/89 Burban przeciwko Parlamentowi, 20 czerwca 1990 r., Rec. s. II‑245, pkt 17; sprawa T‑1/91 Della Pietra przeciwko Komisji, 16 lipca 1992 r., Rec. s. II‑2145, pkt 23

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑120/06 Dálnoky przeciwko Komisji, 27 września 2007 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑1‑269, II‑A‑1‑1517, pkt 35; sprawa F‑106/05 T przeciwko Komisji, 9 grudnia 2008 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑1‑419, II‑A‑1‑2315, pkt 84

2.      Z art. 4 ust. 1 decyzji 2002/621 w sprawie organizacji i działania Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO) wynika, że dyrektor EPSO wykonuje uprawnienia przekazane organowi powołującemu na podstawie art. 90 regulaminu pracowniczego w odniesieniu do wszystkich wniosków lub zażaleń związanych z zadaniami EPSO, do których można zaliczyć w oparciu o ogłoszenie o konkursie, między innymi, organizację testów wstępnych dla wszystkich uczestników konkursu, jak również ocenę tych testów.

(zob. pkt 44)