Skarga wniesiona w dniu 15 lutego 2012 r. – ZZ przeciwko EIGE

(Sprawa F-20/12)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci T. Bontinck i S. Woog)

Strona pozwana: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji pozwanego w sprawie przeniesienia z urzędu strony skarżącej ze stanowiska kierownika działań na stanowisko naczelnika sekcji, które to stanowisko nie wymaga posiadania kompetencji w zakresie zarządzania.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 8 września 2011 r. dyrektora EIGE w sprawie przydzielenia skarżącej stanowiska, które nie należy do stanowisk kierowniczych;

w rezultacie, nakazanie bezzwłocznego przywrócenia skarżącej na jej wcześniejsze stanowisko i wypłaty dodatku za sprawowanie funkcji kierowniczych z mocą wsteczną od dnia 1 czerwca 2010 r.;

obciążenie EIGE kosztami postępowania.