Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 26. juni 2013 – BM mod ECB

(Sag F-78/11) 1

(Personalesag – ECB’s ansatte – forlængelse med tilbagevirkende kraft af prøvetiden – afgørelse om at opsige kontrakten i prøvetiden – disciplinærsag)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: BM (Frankfurt am Main, Tyskland) (ved advokaterne L. Levi og M. Vandenbussche)

Sagsøgt: Den Europæiske Centralbank (først ved P. Embley, M. López Torres og E. Carlini, som befuldmægtigede, derefter ved M. López Torres og E. Carlini, som befuldmægtigede, bistået af advokat B. Wägenbaur)

Sagens genstand

Påstand om annullation af ECB’s afgørelse om at opsige sagsøgerens kontrakt i prøvetiden på grund af en disciplinær forseelse straffet med en irettesættelse.

Konklusion

Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 20. maj 2011, hvorved BM’s kontrakt opsiges med virkning fra den 31. oktober 2011, annulleres.

I øvrigt frifindes Den Europæiske Centralbank.

Den Europæiske Centralbank bærer sine egne omkostninger og betaler BM’s omkostninger.

____________

1 EUT C 319 af 29.10.2011, s. 30.