Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 30 września 2010 r. - van Heuckelom przeciwko Europejskiemu Urzędowi Policji (Europolowi)

(Sprawa F-43/09)1

(Służba publiczna - Regulamin pracowniczy mający zastosowanie do pracowników Europolu - Artykuł 29 - Przesunięcie o jeden stopień na podstawie sprawozdania z oceny - Zarzut niezgodności z prawem decyzji w sprawie polityki ustalania grup i stopni służbowych - Właściwość odpowiednio dyrektora i zarządu Europolu - Uznanie przysługujące dyrektorowi Europolu - Granice)

Język postępowania: niderlandzki

Strony

Strona skarżąca: Carlo van Heuckelom (Haga, Niderlandy) (przedstawiciele: adwokaci W. J. Dammingh i N. D. Dane)

Strona pozwana: Europejski Urząd Policji (Europol) (przedstawiciele: D. Neumann i D. El Khoury, pełnomocnicy, wspierani początkowo przez adwokatów B. Wägenbaura i R. Van der Houta a następnie przez adwokata B. Wägenbaura)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 14 lipca 2008 r. o przyznaniu skarżącemu zaledwie jednego stopnia w ramach zaszeregowania do grupy oraz decyzji z dnia 19 stycznia 2009 r. oddalającej zażalenie złożone na pierwszą z decyzji.

Sentencja wyroku

Skarga C. van Heuckeloma zostaje oddalona.

Każda ze stron pokrywa własne koszty.

____________

1 - Dz.U. C 180 z 1.8.2009, s. 63.