SKLEP PREDSEDNIKA PRVEGA SENATA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE

z dne 22. januarja 2008(*)

„Mirno reševanje spora na predlog Sodišča za uslužbence – Izbris“

V zadevi F-106/06,

katere predmet je tožba, vložena na podlagi členov 236 ES in 152 AE

Anže Erbežnik, začasni uslužbenec Evropskega parlamenta, stanujoč v Luxembourgu (Luksemburg), ki ga zastopa P. Peče, odvetnik,

tožeča stranka,

proti

Evropskemu parlamentu, ki ga zastopata K. Zejdova in A. Auersperger Matić, zastopnika,

tožena stranka,

ob intervenciji

Sveta Evropske unije, ki ga zastopajo M. Arpio Santacruz, I. Sulce in P. Mahnic, zastopnice,

intervenient,

PREDSEDNIK PRVEGA SENATA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

izdaja naslednji

Sklep

1        A. Erbežnik, ki je bil zakoniti izvenzakonski partner gdč. Horvat, s tožbo, ki je v sodno tajništvo Sodišča za uslužbence prispela 1. septembra 2006 prek telefaksa (izvirnik je bil vložen 11. septembra 2006), predlaga razglasitev ničnosti odločbe Evropskega parlamenta, s katero mu je bilo priznano nadomestilo za nastanitev v višini, določeni za uradnike, ki nimajo pravice do gospodinjskega dodatka; tožba se nanaša zlasti na prvo tretjino navedenega nadomestila, ki je bila tožeči stranki na podlagi člena 5(1) Priloge VII h Kadrovskim predpisom za uradnike Evropskih skupnosti in člena 24 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev ter na podlagi zahteve za plačilo, ki jo je vložila maja 2005, izplačana na podlagi odločbe Parlamenta, sprejete v ta namen 2. junija 2005. Tožeča stranka podredno predlaga Sodišču za uslužbence, naj Parlamentu naloži, da upošteva spremembo njenega družinskega statusa za tiste dele nadomestila, ki so bili izplačani po njeni poroki avgusta 2005.

2        Svet Evropske unije je z dopisom, ki je v sodno tajništvo Sodišča za uslužbence prispel 17. novembra 2006 prek telefaksa (izvirnik je bil vložen 22. novembra 2006), vložil predlog za intervencijo v tem postopku v podporo predlogom Parlamenta.

3        Z dopisom, vloženim v sodno tajništvo Sodišča za uslužbence 3. januarja 2007, je Parlament izjavil, da v zvezi s predlogom za intervencijo Sveta ne bo predložil stališč. Z dopisom, ki je v sodno tajništvo Sodišča za uslužbence prispel 4. januarja 2007 prek telefaksa (izvirnik je bil vložen 5. januarja 2007), je tožeča stranka vložila stališča v zvezi s predlogom za intervencijo Sveta.

4        S sklepom predsednika prvega senata Sodišča za uslužbence z dne 15. marca 2007 je bila Svetu dovoljena intervencija v podporo predlogom Parlamenta.

5        V okviru ukrepov procesnega vodstva, ki jih je odredilo Sodišče za uslužbence in s katerimi sta bili stranki seznanjeni z dopisoma z dne 8. marca 2007, je Sodišče za uslužbence stranki pozvalo, naj v skladu s členom 64(3) Poslovnika Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti, ki se je do začetka veljavnosti Poslovnika Sodišča za uslužbence mutatis mutandis uporabljal za Sodišče za uslužbence na podlagi člena 3(4) Sklepa Sveta z dne 2. novembra 2004 o ustanovitvi Sodišča za uslužbence Evropske unije (2004/752/ES, Euratom) (UL L 333, str. 7), predložita listine oziroma druge dokaze o plačilu nadomestila za nastanitev tožeči stranki in pojasnila tako glede obravnavanega primera kot glede pravil, ki jih Parlament uporablja za plačilo nadomestila za nastanitev začasnim uslužbencem.

6        Stranki, in sicer tožeča stranka z dopisom, ki je bil v sodno tajništvo Sodišča za uslužbence vložen 23. marca 2007, ter Parlament z dopisom, ki je bil v sodno tajništvo Sodišča za uslužbence vložen 2. aprila 2007, sta soglašali z zgoraj navedenimi ukrepi procesnega vodstva.

7        Svet je svojo intervencijsko vlogo vložil z dopisom, ki je v sodno tajništvo Sodišča za uslužbence prispel 7. maja 2007 prek telefaksa (izvirnik je bil vložen 14. maja 2007).

8        Sodišče za uslužbence je z dopisom z dne 26. junija 2007 v skladu s členom 64(3) Poslovnika Sodišča prve stopnje Parlament pozvalo, naj pojasni nekatera dejstva v zadevi.

9        Parlament je z dopisom, ki je bil v sodno tajništvo Sodišča za uslužbence vložen 9. julija 2007, soglašal s temi ukrepi procesnega vodstva.

10      Sodišče za uslužbence, ki je menilo, da je v zadevi mogoče doseči mirno rešitev spora, je z dopisi z dne 26. julija 2007, poslanimi strankam, na podlagi člena 64(2)(d) Poslovnika Sodišča prve stopnje stranke povabilo na neuradni sestanek z namenom preveriti možnosti za tako rešitev.

11      Stranki, in sicer tožeča stranka z dopisom, ki je na Sodišče za uslužbence prispel 30. avgusta 2007 prek telefaksa (izvirnik je bil vložen 5. septembra 2007), ter Parlament z dopisom, ki je bil v sodno tajništvo Sodišča za uslužbence vložen 7. septembra 2007, sta soglašali z neuradnim sestankom zaradi morebitnega mirnega reševanja spora. Svet je z dopisom, ki je na Sodišče za uslužbence prispel 7. septembra 2007 prek telefaksa (izvirnik je bil vložen 13. septembra 2007), Sodišče za uslužbence obvestil, da neuradnemu sestanku ne nasprotuje.

12      V okviru neuradnega sestanka 26. novembra 2007 je bilo sprejeto, da lahko mirno reševanje spora glede na pogoje in način njegovega izvajanja bolje služi interesom strank ter dobremu delovanju sodnega organa. Parlament in tožeča stranka, ki jo je ob tej priložnosti zastopal g. Wilson, sta se v tem smislu dogovorila za mirno rešitev spora, v skladu s katero tožeča stranka tožbo umakne v zameno za znesek 6000 eurov, ki ga Parlament plača za pokritje vseh stroškov postopka tožeče stranke.

13      Parlament je z dopisom, ki je bil v sodno tajništvo Sodišča za uslužbence vložen 11. decembra 2007, sporazum potrdil. Tožeča stranka je z dopisom, ki je v sodno tajništvo Sodišča za uslužbence prispel 12. decembra 2007 prek telefaksa (izvirnik je bil vložen 13. decembra 2007), sporazum prav tako potrdila.

14      Zato je treba na podlagi členov 69 in 74 Poslovnika, ki je bil sprejet 25. julija 2007 (UL L 225, str. 1) in je začel veljati 1. novembra 2007, odrediti izbris zadeve iz vpisnika Sodišča za uslužbence in Parlamentu naložiti plačilo vseh stroškov postopka tožeče stranke v znesku 6000 eurov.

Iz teh razlogov je

PREDSEDNIK PRVEGA SENATA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

sklenil:

1)      Zadeva Erbežnik proti Parlamentu, F-106/06, se izbriše iz vpisnika Sodišča za uslužbence.

2)      Evropski parlament A. Erbežniku izplača znesek 6000 eurov iz naslova stroškov postopka, ki jih je slednji priglasil.

3)      Evropski parlament nosi svoje stroške.

V Luxembourgu, 22. januarja 2008.

Sodna tajnica

 

       Predsednik

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel

Besedilo te odločbe ter odločb sodišč Skupnosti, ki so navedene v tej odločbi, in še niso objavljene v Zbirki odločb, je dostopno na spletni strani Sodišča Evropskih skupnosti: www.curia.europa.eu.


* Jezik postopka: slovenščina.