Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberster Gerichtshof (Österrike) den 25 februari 2021 – BT mot Laudamotion GmbH

(Mål C-111/21)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Oberster Gerichtshof

Parter i det nationella målet

Klagande: BT

Motpart: Laudamotion GmbH

Tolkningsfrågor

1.    Ska en psykisk skada som tillfogats en passagerare genom en skadebringande händelse, och denna skada ligger över klinisk nivå, anses vara en kroppsskada, i den mening som avses i artikel 17.1 i konventionen om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter (Montrealkonventionen) som ingicks i Montreal den 28 maj 1999, undertecknades av Europeiska gemenskapen den 9 december 1999 och godkändes på gemenskapens vägnar genom rådets beslut 2001/539/EG1 av den 5 april 2001?

2.    Om fråga 1 besvaras nekande:

Utgör artikel 29 i nämnda konvention hinder för en rätt till ersättning som föreligger enligt tillämplig nationell lagstiftning?

____________

1 Rådets beslut 2001/539/EG av den 5 april 2001 om Europeiska gemenskapens ingående av konventionen om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter (Montrealkonventionen) (EGT L 194, 2001, s. 38).