Žaloba podaná dne 31. října 2007 - Vinci v. Evropská centrální banka

(Věc F-130/07)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: Fiorella Vinci (Schöneck, Německo) (zástupce: B. Karthaus, advokát)

Žalovaná: Evropská centrální banka

Návrhová žádání žalobce

Určit, že uložení dopisu žalované ze dne 5. března 2007 (07) 139a H KK7bk HEAL a dopisu ze dne 5. března 2007 (07) 139b H KK/bk HEAL, jakož i uložení "Medical Certificate" Dr. Schöna ze dne 24.dubna 2007 do osobního spisu, jakož i uložení výsledku vyšetření Deutsche Klinik für Diagnostik ze dne 2. dubna 2007 týkajícího se zdravotního stavu žalobkyně do zdravotních záznamů je protiprávní;

určit, že rozhodnutí žalované ze dne 3.září 2007 (07) 772 PSR JMC/cc APPE, ve kterém odmítla vymazat osobní údaje obsažené v dokumentech uvedených v bodě 1 je protiprávní;

určit, že rozhodnutí žalované ze dne 5.března 2007 podrobit žalobkyni lékařskému vyšetření je neplatné;

uložit žalované, aby žalobkyni zaplatila 10 000,00 eur;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně se prvním návrhem domáhá, aby Soud určil, že uložení dokumentů uvedených v návrhu do jejího osobního spisu, resp. do odděleně vedených zdravotních záznamů, je protiprávní. Druhý návrh směřuje k určení, že odmítnutí žalované vymazat protiprávně získané osobní údaje je protiprávní. K odůvodnění se uvádí, že Staff Rule 5.13.4. Evropské centrální banky (ECB), která jednak nezmocňuje ke zpracování kategorií osobních údajů uvedených v článku 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "nařízení č. 45/2001"), a jednak nestanoví v rozporu s čl. 10 odst. 2 písm. b) nařízení č. 45/2001 účel, který by činil zpracování nezbytným, brání získávání zdravotních údajů, jakož i jejich ukládání.

Ve třetím návrhu se navrhuje zrušení rozhodnutí Komise ze dne 5. března 2007, kterým bylo nařízeno, aby se žalobkyně podrobila lékařskému vyšetření. Žalobkyně dovozuje neplatnost z námitky zneužití pravomoci, jakož i z nerespektování zásadních formálních předpisů, které vyplývají ze Staff Rule 5.13.4. Staff Rule 5.13.4. stanoví, že další zdravotní opatření, jako např. prohlídky, může nařídit pouze "Medical Adviser" ustanovený ECB, nikoliv přímý nadřízený žalobkyně.

Krom toho žalobkyně požaduje náhradu nemateriální újmy, která jí vznikla tím, že se musela podrobit obsáhlému lékařskému vyšetření, aniž by pro to existoval dostatečný právní základ.

____________