Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Najwyższy (Polen) den 21. december 2020 – Gmina Wieliszew mod Kurator i konkursbehandlingen af Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa i Wołominie

(Sag C-698/20)

Processprog: polsk

Den forelæggende ret

Sąd Najwyższy

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Gmina Wieliszew

Sagsøgt: Kurator i konkursbehandlingen af Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa i Wołominie

Præjudicielt spørgsmål

Skal Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 1 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og ophævelse af forordning (EF) nr. 1260/1999, navnlig artikel 2, nr. 5), artikel 3, artikel 4, artikel 57, stk. 1, artikel 70 og artikel 80, og nu Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 2 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006, navnlig artikel 2, nr. 15), artikel 37, stk. 1, artikel 66, artikel 67, stk. 1, artikel 74, stk. 1, og artikel 89, stk. 1, fortolkes således, at disse bestemmelser er til hinder for en national ordning, som indebærer, at en aktør, der har modtaget midler fra Den Europæiske Unions budget, ikke kan anlægge et søgsmål ved domstolene om udelukkelse af disse midler fra konkursboet, hvis de er blevet indbetalt på en konto i en bank, der efterfølgende er blevet erklæret konkurs, eller til hinder for en national ordning, der indebærer, at disse midler ikke kan udelukkes fra konkursboet for den konkursramte bank?

____________

1     EUT 2006, L 210, s. 25.

2     EUT 2013, L 347, s. 320.