Skarga wniesiona w dniu 24 października 2011 r. - ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-112/11)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat C. Mourato)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności rozliczenia wynagrodzenia skarżącego za luty 2011 r. oraz rozliczeń za kolejne miesiące, stosujących nowy współczynnik korygujący dla miasta Varese zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 1239/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności rozliczenia wynagrodzenia za luty 2011 r. oraz rozliczeń za kolejne miesiące w zakresie, w jakim zastosowano w nich współczynnik korygujący 92,3 na podstawie rozporządzenia Rady (UE) nr 1239/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r., przy utrzymaniu skutków tych rozliczeń do chwili wydania nowych, stosujących prawidłowy współczynnik korygujący;

stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie negatywnego rozpatrzenia złożonego przez skarżącego zażalenia 328/11 w zakresie, w jakim odmówiono skarżącemu miedzy innymi dostępu do szczegółowych danych statystycznych dla parytetów ekonomicznych pomiędzy Brukselą a Varese dla kilku elementarnych pozycji, w tym elektryczności, gazu, stałej i płynnej energii cieplnej oraz zdrowia i mieszkania;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

____________