Personalerettens dom (Første Afdeling) af 28. juni 2011 - AS mod Kommissionen

(Sag F-55/10) 1

(Personalesag - tjenestemænd - meddelelse om ledig stilling - afslag på ansøgning -retlig interesse - invalid tjenestemand - afgørelsen om afslag på ansøgningen og afgørelsen om udnævnelse uadskillelige - foreligger ikke - sondring mellem tjenestemænd, som tilhører samme ansættelsesgruppe og er i samme lønklasse, og tjenestemænd med forskelligt karriereforløb - sammenhæng mellem lønklasse og stilling)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: AS (Bruxelles, Belgien) (ved advokat N. Lhoëst)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og B. Eggers, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen om ikke at tage sagsøgerens ansøgning i betragtning vedrørende stillingen som biblioteksassistent samt om, at Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren et beløb i erstatning for økonomisk og ikke-økonomisk skade.

Konklusion

1)    Afgørelsen af 30. september 2009, hvorved Europa-Kommissionen afslog AS's ansøgning, annulleres.

2)    Europa-Kommissionen betaler et beløb på 3 000 EUR til AS.

3)    I øvrigt frifindes Europa-Kommissionen.

4)    Europa-Kommissionen bærer sine egne omkostninger og betaler tre fjerdedele af AS's omkostninger.

5)    AS bærer en fjerdedel af sine omkostninger.

____________

1 - EUT C 246 af 11.9.2010, s. 43.