ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (prvá komora)

zo 7. októbra 2009

Vec F‑101/08

Spyridon Pappas

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Úradníci – Dôchodky – Prevod práv na dôchodok nadobudnutých pred vstupom do služby Spoločenstiev do režimu Spoločenstva – Späťvzatie – Prípustnosť – Prepustenie zo služobných dôvodov – Výška dôchodku“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou S. Pappas navrhuje v prvom rade zrušenie rozhodnutia Komisie zo 6. februára 2008, ktoré určuje jeho práva na starobný dôchodok, v druhom rade zrušenie rozhodnutia Komisie z 27. februára 2003, ktorým bol jednak späťvzatý list z 23. októbra 2000 stanovujúci dobu započítaných rokov na účely dôchodku zo Spoločenstiev vyplývajúcu z prevodu práv nadobudnutých najmä ako člen Štátnej rady Grécka do režimu Spoločenstva na 18 rokov a 10 dní a jednak určujúci túto dobu na 15 rokov, 2 mesiace a 21 dní, a v treťom rade zrušenie iného rozhodnutia Komisie z 27. februára 2003, ktorým bol jednak späťvzatý list zo 7. septembra 2001 stanovujúci dobu započítaných rokov na účely dôchodku zo Spoločenstiev na 2 roky, 4 mesiace a 2 dni vyplývajúcu z prevodu práv nadobudnutých ako advokát v Grécku, a jednak určujúci túto dobu na 1 rok, 10 mesiacov a 15 dní

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta. Žalobca je povinný nahradiť trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Žaloba – Predchádzajúca administratívna sťažnosť – Lehoty –Začiatok plynutia

(Služobný poriadok úradníkov, článok 90 ods. 2)

2.      Úradníci – Dôchodky – Nadobudnutie práv na dôchodok

(Služobný poriadok úradníkov, článok 50)

1.      Na to, aby bolo rozhodnutie riadne oznámené, je v zmysle ustanovení služobného poriadku potrebné, aby bolo oznámené osobe, ktorej je určené, a aby táto osoba bola schopná účinne sa oboznámiť s jeho obsahom.

Prislúcha inštitúcii, ktorá sa odvoláva na prekročenie lehoty uvedenej v článku 90 ods. 2 služobného poriadku, ktorý stanovuje, že sťažnosti treba podať v lehote troch mesiacov odo „dň[a] oznámenia rozhodnutia dotknutej osobe, ale v každom prípade najneskôr odo dňa prijatia tohto oznámenia príslušnou osobou, ak opatrenie postihuje uvedenú osobu“, aby predložila dôkaz o tom, kedy začala uvedená lehota plynúť.

Ak dôkaz o tom, že sa adresát rozhodnutia s týmto rozhodnutím skutočne účinne oboznámil, nevyplýva z jednoduchých indícií, môžu byť takým dôkazom aj iné okolnosti ako je formálne oznámenie uvedeného rozhodnutia, napríklad korešpondencia uvedeného adresáta, z ktorej vyplýva, že sa s rozhodnutím účinne oboznámil.

(pozri body 41 – 44)

Odkaz:

Súdny dvor: 15. júna 1976, Jänsch/Komisia, 5/76, Zb. s. 1027, bod 10; 5. júna 1980, Belfiore/Komisia, 108/79, Zb. s. 1769, bod 7

Súd prvého stupňa: 8. júna 1993, Fiorani/Parlament, T‑50/92, Zb. s. II‑555, bod 16; 3. júna 1997, H/Komisia, T‑196/95, Zb. VS s. I‑A‑133, II‑403, body 32 až 35; 27. septembra 2002, Di Pietro/Dvor audítorov, T‑254/01, Zb. VS s. I‑A‑177, II‑929, body 25 až 27

Súd pre verejnú službu: 20. apríla 2007, L/EMEA, F‑13/07, Zb. VS s. I‑A‑1‑105, II‑A‑1‑585, body 29 až 32; 25. apríla 2007, Lebedef‑Caponi/Komisia, F‑71/06, Zb. VS s I‑A‑1‑115, II‑A‑1‑629, bod 34

2.      Zo znenia článku 50 posledného odseku služobného poriadku jasne vyplýva, že úradníkovi zastávajúcemu miesto v platovej triede A 1 alebo A 2, ktorý bol prepustený zo služobných dôvodov bez toho, aby sa na neho uplatnilo zníženie podľa článku 9 prílohy VIII nového služobného poriadku, vznikne nárok na poberanie dôchodku s výhradou, že po skončení doby, počas ktorej mal nárok na príspevok stanovený v článku 50, dosiahol vek 55 rokov.

Článok 50 posledný odsek je potrebné vykladať doslovne tým skôr, že jednak dotknuté ustanovenie má charakter výnimky zo všeobecných pravidiel výpočtu starobného dôchodku, takže sa má vykladať striktne, a jednak že aj ustanovenia upravujúce vznik nároku na peňažné dávky treba vykladať striktne.

(pozri body 62, 64 a 65)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 18. septembra 2003, Lebedef a i./Komisia, T‑221/02, Zb. VS s. I‑A‑211, II‑1037, bod 38, a tam citovaná judikatúra; 16. decembra 2004, Pappas/Komisia, T‑11/02, Zb. VS s. I‑A‑381, II‑1773, bod 53

Súd pre verejnú službu: 14. decembra 2006, André/Komisia, F‑10/06, Zb. VS s. I‑A‑1‑183, II‑A‑1‑755, body 34 až 36