EU-Personalerettens dom (Første Afdeling) af 9. oktober 2007 - Bellantone mod Revisionsretten

(Sag F-85/06) 1

(Personalesag - tjenestemænd - midlertidig ansat udnævnt til tjenestemand - meddelelse om opsigelse - udtrædelsespenge - dagpenge - materiel skade)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Gerardo Bellantone (Luxembourg, Luxembourg) (ved avocats T. Bontinck og J. Feld)

Sagsøgt: Revisionsretten for De Europæiske Fællesskaber (ved T. Kennedy, J.-M. Stenier og G. Corstens, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand dels om annullation af den af generalsekretæren for Revisionsretten trufne afgørelse af 30. marts 2006 om afslag på den klage, som sagsøgeren, en tidligere midlertidig ansat udnævnt til tjenestemand, havde indgivet vedrørende betaling af restbeløbet af den godtgørelse, der træder i stedet for supplerende opsigelsesfrist, udtrædelsespenge og dagpenge, dels en påstand om erstatning

Konklusion

Revisionsretten for De Europæiske Fællesskaber frifindes.

Gerardo Bellantone bærer tre fjerdedele af sine egne omkostninger.

Revisionsretten for De Europæiske Fællesskaber bærer sine egne omkostninger og betaler en fjerdedel af sagsøgerens omkostninger.

____________

1 - EUT C 237 af 30.9.2006, s. 18.