Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesgerichtshof (Tyskland) den 11. januar 2011 - Air France mod Heinz-Gerke Folkerts und Luz-Tereza Folkerts

(Sag C-11/11)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Bundesgerichtshof

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Air France

Sagsøgt: Heinz-Gerke Folkerts, Luz-Tereza Folkerts

Præjudicielle spørgsmål

Har en luftfartspassager ret til et kompensationsbeløb i henhold til artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 1, når afgangen forsinkes i et tidsrum, der ligger under de i forordningens artikel 6, stk. 1, definerede grænser, men ankomsten til det endelige bestemmelsessted sker mindst tre timer efter det planlagte ankomsttidspunkt?

Såfremt det første spørgsmål besvares benægtende:

Såfremt en flyvning er sammensat af flere delstrækninger, er det de enkelte delstrækninger eller afstanden til det sidste bestemmelsessted, der er afgørende for, om der foreligger forsinkelse som omhandlet i forordningens artikel 6, stk. 1?

____________

1 - EUT L 46, s. 1.