Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Svea Hovrätt (Sverige) den 10. marts 2021 – Den Italienske Republik mod Athena Investments A/S (tidligere Greentech Energy Systems A/S), NovEnergia II Energy & Environment (SCA) SICAR og NovEnergia II Italian Portfolio SA

(Sag C-155/21)

Processprog: svensk

Den forelæggende ret

Svea Hovrätt

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Den Italienske Republik

Sagsøgte: Athena Investments A/S (tidligere Greentech Energy Systems A/S), NovEnergia II Energy & Environment (SCA) SICAR og NovEnergia II Italian Portfolio SA

Præjudicielle spørgsmål

Skal ECT 1 fortolkes således, at voldgiftsklausulen i artikel 26 2 – hvorigennem en kontraherende part giver sit samtykke til at tvister mellem en kontraherende part og en investor fra en anden kontraherende part vedrørende en investering foretaget af sidstnævnte på den førstnævntes område henvises til international voldgift – også omfatter en tvist mellem en EU-medlemsstat på den ene side og en investor fra en anden EU-medlemsstat på den anden side?

Såfremt det første spørgsmål besvares bekræftende; skal artikel 19 TEU og artikel 4, stk. 3, TEU samt artikel 267 TEUF og artikel 344 TEUF fortolkes således, at disse bestemmelser er til hinder for voldgiftsklausulen i artikel 26 ECT eller for en anvendelse af voldgiftsklausulen, hvor en investor fra en EU-medlemsstat i tilfælde af en tvist vedrørende en investering i en anden medlemsstat i henhold til artikel 26 har mulighed for at indlede sag mod sidstnævnte medlemsstat ved en voldgiftsret, hvis kompetence og afgørelse denne medlemsstat har pligt til at acceptere?

Såfremt det andet spørgsmål besvares bekræftende; skal EU-retten, og navnlig princippet om EU-rettens forrang og princippet om EU-rettens effektive virkning, fortolkes således, at den er til hinder for anvendelsen af en bestemmelse i national ret om præklusion, såsom voldgiftslovens § 34, stk. 2, såfremt anvendelsen medfører, at en part i en retssag, hvorved voldgiftskendelsen indbringes for domstolene, ikke har mulighed for at gøre den indsigelse gældende, at der ikke foreligger en gyldig voldgiftsaftale af den grund, at voldgiftsklausulen i eller tilbuddet i henhold til artikel 26 ECT er ugyldigt eller ikke finder anvendelse som stridende mod EU-retten?

____________

1     Rådets og Kommissionens afgørelse 98/181/EF af 23.9.1997 om De Europæiske Fællesskabers indgåelse af ECT og energicharterprotokollen om energieffektivitet og de hermed forbundne miljøaspekter (EFT L 69, 9.3.1998, s. 1).

2     Slutakt fra den Europæiske Energicharterkonference – Bilag 1: Energichartertraktaten – Bilag 2: Afgørelser vedrørende energichartertraktaten (EFT L 380, 31.12.1994, s. 24).