Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 25 maart 2010 - Marcuccio / Commissie

(Zaak F-102/08)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Verhuizing van verzoekers persoonlijke goederen - Beroep tot schadevergoeding - Beroep kennelijk niet-ontvankelijk - Beroep kennelijk rechtens ongegrond - Artikel 94 van het Reglement voor de procesvoering)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Luigi Marcuccio (Tricase, Italië) (vertegenwoordiger: G. Cipressa, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en C. Berardis-Kayser, gemachtigden, bijgestaan door A. Dal Ferro, advocaat)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van de Commissie houdende afwijzing van verzoekers vordering tot, enerzijds, vergoeding van de schade die hij zou hebben geleden wegens de verhuizing van zijn persoonlijke bezittingen die zich in zijn dienstwoning in Luanda bevonden, en, anderzijds, afgifte van de kopieën van de tijdens die verhuizing genomen foto's en vernietiging van alle documentatie betreffende die goederen

Dictum

Het beroep van Marcuccio wordt deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk rechtens ongegrond verklaard.

Marcuccio wordt verwezen in de kosten.

Marcuccio wordt veroordeeld tot betaling van het bedrag van 1 500 EUR aan het Gerecht.

____________

1 - PB C 55 van 07.03.2009, blz. 52.