Žaloba podaná dne 15. března 2007 - Lafleur-Tighe v. Komise

(Věc F-24/07)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Virginie Lafleur-Tighe (Makati, Filipíny) (zástupci: S. Rodrigues a C. Bernarnd-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování o zařazení žalobkyně do platové třídy 13, platového stupně 1, v den jejího přijetí jako smluvního zaměstnance, jak toto rozhodnutí vyplývá z pracovní smlouvy podepsané dne 22. prosince 2005;

oznámit orgánu oprávněnému ke jmenování účinky, které přináší zrušení napadeného rozhodnutí a zejména zohlednění profesních zkušeností žalobkyně od 16. listopadu 1993, data získání jejího bakalářského diplomu, a její přeřazení do platové třídy 14 se zpětnou účinností ke dni 22. prosinci 2005;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně, kromě toho, že se dovolává velmi podobných důvodů jako těch, které již byly uplatněny ve věci F-135/061, zejména uplatňuje porušení zásady volného pohybu diplomů a profesních kvalifikací.

____________

1 - Úř.věst. C 236 ze dne 30.12.2006, s. 87.