Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Budapest Környéki Törvényszék (Węgry) w dniu 28 kwietnia 2021 r. – WD / Agrárminiszter

(Sprawa C-273/21)

Język postępowania: węgierski

Sąd odsyłający

Budapest Környéki Törvényszék

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: WD

Strona pozwana: Agrárminiszter

Pytanie prejudycjalne

Poprzez jedyne pytanie prejudycjalne sąd odsyłający dąży do ustalenia, czy art. 32 ust. 2 lit. a) i b) rozporządzenia (UE) nr 1307/20131 należy interpretować w ten sposób, że obszar sklasyfikowany w katastrze jako „lotnisko wycofane z eksploatacji rolnej”, na którym nie jest prowadzona żadna działalność związana z lotniskiem, należy uznać za obszar wykorzystywany w przeważającym zakresie do prowadzenia działalności rolniczej”, jeżeli na obszarze tym prowadzona jest działalność w zakresie utrzymywania zwierząt do celów gospodarskich.

____________

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz.U. 2013, L 347, s. 608).