Жалба, подадена на 19 февруари 2013 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-19/13)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis и E. Marchal, avocats)

Ответник: Комисия

Предмет на производството

Искане за отмяна на решението, с което бонусът към пенсионните права, придобити преди постъпването на служба, е изчислен съгласно новите ОРИ.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението от 2 юли 2012 г., с което се изчислява бонусът към пенсионните права, придобити от жалбоподателя преди постъпването му на служба в Комисията;доколкото е необходимо, да се отмени решението за отхвърляне на подадената на 7 декември 2012 г. по административен ред жалба, с която жалбоподателят иска да се приложат ОРИ и актюерските ставки, действащи към момента, в който е подал заявление за прехвърляне на пенсионните му права;да се осъди Комисия да заплати съдебните разноски.