Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (πρώτο τμήμα) της 28ης Ιουνίου 2011 - AS κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-55/10) 1

(Υπαλληλική υπόθεση - Υπάλληλοι - Κενή θέση - Απόρριψη υποψηφιότητας - Έννομο συμφέρον -Υπάλληλος με αναπηρία - Αδιαίρετο της αποφάσεως περί απορρίψεως της υποψηφιότητας και της αποφάσεως περί διορισμού - Δεν υφίσταται - Διάκριση μεταξύ υπαλλήλων που ανήκουν στην ίδια ομάδα καθηκόντων και κατόχων του ιδίου βαθμού με διαφορετική σταδιοδρομία - Αντιστοιχία μεταξύ βαθμού και θέσεως)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα-ενάγουσα: AS (Βρυξέλλες, Βέλγιο) (εκπρόσωπος: N. Lhoëst, δικηγόρος)

Καθής-εναγόμενη: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: J. Currall και B. Eggers)

Αντικείμενο

Ακύρωση της αποφάσεως με την οποία δεν ελήφθη υπόψη η υποψηφιότητα της προσφεύγουσας για τη θέση βοηθού βιβλιοθηκάριου και καταβολή εκ μέρους της Επιτροπής αποζημιώσεως προς αποκατάσταση της υλικής ζημίας και προς ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που υπέστη η προσφεύγουσα.

Διατακτικό

Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης αποφασίζει:

Ακυρώνει την απόφαση της 30ής Σεπτεμβρίου 2009 με την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέρριψε την υποψηφιότητα της AS.

Υποχρεώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταβάλει στην AS το ποσό των 3 000 ευρώ.

Απορρίπτει τα λοιπά αιτήματα της προσφυγής.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρει, πέραν των δικών της εξόδων, τα τρία τέταρτα των δικαστικών εξόδων της AS.

Η AS φέρει το ένα τέταρτο των δικαστικών της εξόδων.

____________

1 - ΕΕ C 246 της 11.9.10, σ. 43.