Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 4. maj 2016 – Dun mod Kommissionen

(Sag F-131/11) 1

(Personalesag – midlertidigt ansatte – pensioner – artikel 11, stk. 2, i bilag VIII til vedtægten – pensionsrettigheder erhvervet inden tiltrædelsen af tjenesten ved Unionen i henhold til en national pensionsordning – overførsel til Unionens pensionsordning – ansættelsesmyndighedens forslag om godskrivning af pensionsgivende tjenesteår, som ikke umiddelbart blev accepteret af den pågældende – nyt forslag om godskrivning baseret på nye almindelige gennemførelsesbestemmelser – begrebet bebyrdende retsakt – åbenbart afvisningsgrundlag – procesreglementets artikel 81)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Peter Dun (Bruxelles, Belgien) (først ved advokaterne D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal og S. Orlandi, derefter ved advokaterne D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis og S. Orlandi, og endelig ved advokat J.-N. Louis)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (først ved D. Martin og J. Baquero Cruz, som befuldmægtigede, derefter ved MM. J. Currall og G. Gattinara, som befuldmægtigede, dernæst ved G. Gattinara, som befuldmægtiget og endelig ved G. Gattinara og F. Simonetti, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen om overførsel af de pensionsrettigheder, der var erhvervet forud for tiltrædelsen af tjenesten ved Kommissionen, på grundlag af det omberegnede forslag fra Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder (PMO).

Konklusion

Sagen afvises.

Peter Dun bærer sine egne omkostninger og betaler de af Europa-Kommissionen afholdte omkostninger.

____________

1     EUT C 65 af 3.3.2012, s. 23.