Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 11. decembra 2012 – Vienne/Parlament

(vec F-97/11)1

(Verejná služba – Režim odmeňovania – Rodinné prídavky – Príspevok na domácnosť – Zánik nároku na príspevok na domácnosť – Zánik manželstva)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Philippe Vienne (Moutfort, Luxembursko) (v zastúpení: P. Nelissen Grade a G. Leblanc, advokáti)

Žalovaný: Európsky parlament (v zastúpení: M. Ecker a S. Alves, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Verejná služba – Návrh na zrušenie rozhodnutia Parlamentu týkajúceho sa dátumu nadobudnutia účinnosti zmeny osobného stavu, ktorý treba vziať do úvahy v prípade zrušenia príspevku na domácnosť nasledujúceho po vyhlásení rozsudku o rozvode manželstva žalobcuVýrok rozsudku1.    Žaloba sa zamieta.2.    Pán Vienne znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskemu parlamentu.