Žaloba podaná 29. marca 2022 – Španielske kráľovstvo/Rada Európskej únie

(vec C-224/22)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobca: Španielske kráľovstvo (v zastúpení: J. Rodríguez de la Rúa Puig, splnomocnený zástupca)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy žalobcu

Žalobca navrhuje, aby Súdny dvor

zrušil nariadenie Rady (EÚ) 2022/1101 z 27. januára 2022, ktorým sa na rok 2022 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné v Stredozemnom mori a Čiernom mori, a to v rozsahu, v akom stanovuje (i) maximálne povolené rybolovné úsilie plavidiel s vlečnými sieťami na výlov merlúzy európskej (Merluccius merluccius) a sultánky nachovej (Mullus barbatus) v Alboránskom mori, pri Baleárskych ostrovoch, v severnom Španielsku a v Lionskom zálive (geografické podoblasti 1, 2, 5, 6 a 7) podľa prílohy III písm. c), (ii) maximálne obmedzenia výlovu krevety Aristeus antennatus v Alboránskom mori, pri Baleárskych ostrovoch, v severnom Španielsku a v Lionskom zálive (geografické podoblasti 1, 2, 5, 6 a 7) podľa prílohy III písm. e),

uložil Rade Európskej únie povinnosť nahradiť trovy konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Prvý žalobný dôvod:

V súvislosti so stanovením maximálneho povoleného rybolovného úsilia plavidiel s vlečnými sieťami na výlov merlúzy európskej a sultánky nachovej v geografických podoblastiach 1, 2, 5, 6 a 7 sa uvádza:

1.    Nie je odôvodnené podľa požiadaviek článku 7 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2019/10221 , pretože neboli uvedené vedecké odporúčania, z ktorých by bolo možné odvodiť podstatný výlov z určitej populácie.

2.    Subsidiárne (i) je v rozpore s článkom 7 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2019/1022, pretože vo vedeckých odporúčaniach preskúmaných Španielskym kráľovstvom nie je uvedený podstatný výlov z určitej populácie, (ii) je neprimerané, keďže je zjavne nevhodné na dosiahnutie cieľa nariadenia 2019/1022, pretože nespĺňa požiadavku vedeckých odporúčaní, ani nezodpovedá koherentnému vývoju spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva v jej trojakom rozmere (ekologickom, hospodárskom a sociálnom) a keďže nie je potrebné z dôvodu, že existujú alternatívne opatrenia na dosiahnutie tohto cieľa (oblasti dočasného zákazu rybolovu, minimálne veľkosti, ako aj výraznejšie obmedzenie nasadenia vlečných sietí).

Druhý žalobný dôvod:

V súvislosti so stanovením maximálneho povoleného rybolovného úsilia plavidiel s vlečnými sieťami na výlov krevety Aristeus antennatus v geografických podoblastiach 1, 2, 5, 6 a 7 sa uvádza:

1.    Nie je odôvodnené podľa požiadaviek článku 7 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) 2019/1022, pretože neboli uvedené vedecké odporúčania, z ktorých by bolo možné odvodiť potrebu tohto opatrenia na ochranu populácie.

2.    Subsidiárne (i) je v rozpore s článkom 7 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) 2019/1022, pretože uplatnenie tohto opatrenia nie je v tomto nariadené stanovené a z vedeckých odporúčaní preskúmaných Španielskym kráľovstvom ani nevyplýva potreba tohto opatrenia na ochranu populácie, (ii) je neprimerané, keďže je zjavne nevhodné na dosiahnutie cieľa nariadenia 2019/1022, pretože nespĺňa požiadavku vedeckých odporúčaní a prekrýva sa s inými opatreniami na ochranu populácie a keďže nie je potrebné z dôvodu, že existujú alternatívne opatrenia na dosiahnutie tohto cieľa (oblasti dočasného zákazu rybolovu, minimálne veľkosti, ako aj výraznejšie obmedzenie nasadenia vlečných sietí).

____________

1 Nariadenie Rady (EÚ) 2022/110 z 27. januára 2022, ktorým sa na rok 2022 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné v Stredozemnom mori a Čiernom mori (Ú. v. EÚ L 21, 2022, s. 165).

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1022 z 20. júna 2019, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre rybolov populácií žijúcich pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 508/2014 (Ú. v. EÚ L 172, 2019, s. 1).