Valitus, jonka Lico Leasing, S.A.U ja Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, S.A. ovat tehneet 3.12.2020 unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu kahdeksas jaosto) yhdistetyissä asioissa T-515/13 RENV ja T-719/13 RENV, Espanja ym. v. komissio, 23.9.2020 antamasta tuomiosta

(asia C-658/20 P)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Valittajat: Lico Leasing, S.A.U ja Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, S.A. (edustajat: J.M. Rodríguez Cárcamo ja M.A. Sánchez, abogados)

Muut osapuolet: Euroopan komissio, Bankia, S.A. ym. ja Alumnios Cortízo, S.A.

Vaatimukset

Lico Leasing, S.A.U., Establecimiento Financiero de Crédito (LICO) ja Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, S.A (PYMAR) vaativat, että unionin tuomioistuin

kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen 23.9.2020 asiassa Espanjan kuningaskunta ym. v. komissio antaman tuomion (T-515713 RENV ja T-719/13 RENV, EU:T:2020:434)

kumoaa valtiontuesta SA.21233 C/11 (ex NN/11, ex CP 137/06) Espanjan soveltama tiettyihin rahoitusleasingsopimuksiin sovellettava verojärjestelmä (Espanjan tax lease -järjestelmä) 17.6.2013 tehdyn komission päätöksen (EUVL 2014, L 114, s. 1) tai toissijaisesti kumoaa tuen takaisinperimisestä annetun määräyksen ja

velvoittaa Euroopan komission korvaamaan LICOn ja PYMARin oikeudenkäyntikulut nyt käsiteltävänä olevassa valitusmenettelyssä ja LICOn ja PYMARin oikeudenkäyntikulut asian palauttamista koskevassa menettelyssä (T-719/13 RENV), valitusmenettelyssä (C-128/16 P) sekä unionin yleisessä tuomioistuimessa käydyssä alkuperäisessä menettelyssä (T-719/13).

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

ENSIMMÄINEN VALITUSPERUSTE: SEUT 107 ARTIKLAN 1 KOHDAN SOVELTAMISESSA TEHDYT AINEELLISET VIRHEET, TOSISEIKKOJEN LUOKITTELUA KOSKEVAT VIRHEET JA PERUSTELUVIRHEET

LICO ja PYMAR väittävät, että unionin yleinen tuomioistuin on SEUT 107 artiklan 1 kohtaa tulkitessaan tehnyt seuraavat oikeudelliset virheet, aineelliset virheet ja tosiseikkojen luokittelua sekä perusteluja koskevat virheet:

Oikeudellinen virhe viitejärjestelmän tarkastamisessa siltä osin kuin komissio ei yksilöinyt päätöksessä tai unionin yleisessä tuomioistuimessa, mikä on Espanjan tax lease -järjestelmän viitejärjestelmä kokonaisuudessaan taikka jokaisen sen yksittäisen toimenpiteen osalta.

Oikeudelliset virheet hallinnollisen luvan, jolla sallitaan nopeutettu poisto, oikeudellisessa luokittelussa: (a) virhe sen toteamisessa, että lupamenettelyn olemassaolo merkitsee toimenpiteen valikoivuutta ilman, että täytyisi suorittaa unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöön perustuva kolmivaiheinen tutkinta, (b) virhe nopeutettuun poistoon annetun luvan luokittelussa harkinnanvaraiseksi, mikä mahdollistaa verojärjestelmän ulkopuolisten tavoitteiden saavuttamisen ja (c) virhe sitä koskevassa arvioinnissa, että jokaisen toimenpiteen, joka mahdollisti hyötymisen Espanjan tax lease -järjestelmästä kokonaisuudessaan (nopeutettua poistoa koskeva lupa), valikoivuus tarkoitti, että järjestelmä oli kokonaisuudessaan valikoiva.

Perustelujen puuttuminen kyseessä olevien toimenpiteiden kohteena olevien yritysten tosiasiallisen ja oikeudellisen tilanteen vertailussa.

TOINEN VALITUSPERUSTE: TOSISEIKKOJEN HUOMIOON OTTAMINEN VÄÄRISTYNEELLÄ TAVALLA JA VIRHE NIIDEN TOSISEIKKOJEN LUOKITTELUSSA, JOTKA KOSKEVAT KILPAILUASIOIDEN PÄÄOSASTOSTA VASTAAVAN KOMISSION JÄSENEN KIRJETTÄ LUOTTAMUKSENSUOJAN PERIAATTEESTA

LICO ja PYMAR väittävät, että unionin yleinen tuomioistuin on ottanut vääristyneellä tavalla huomioon kilpailuasioiden pääosastosta vastaavan komission jäsenen kirjeen sisällön ja luokitellut virheellisesti sen sisällön toteamalla, että kirje ei sisältänyt konkreettisia, ehdottomia ja yhtäpitäviä vakuutuksia, jotka voisivat saada aikaan perustellun luottamuksen.

KOLMAS VALITUSPERUSTE: TOSISEIKKOJEN LUOKITTELUA KOSKEVAT VIRHEET OIKEUSVARMUUDEN PERIAATTEEN SOVELTAMISESSA JA TULKINNASSA

LICO ja PYMAR väittävät, että vaikka katsottaisiinkin, että unionin yleinen tuomioistuin ei ole ottanut vääristyneellä tavalla huomioon kilpailuasioiden pääosastosta vastaavan komission jäsenen kirjeen sisältöä luottamuksensuojan periaatteen soveltamiseksi, unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt oikeusvarmuuden periaatetta koskevaa perustelua tutkiessaan virheen tämän tosiseikan ja ranskalaisia taloudellisia etuyhtymiä koskevan päätöksen luokittelussa, mikä on johtanut siihen, että se on tulkinnut ja soveltanut virheellisesti oikeusvarmuuden periaatetta.

NELJÄS VALITUSPERUSTE: TUEN TAKAISINPERIMISEEN SOVELLETTAVIA PERIAATTEITA KOSKEVA OIKEUDELLINEN VIRHE

LICO ja PYMAR väittävät, että unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt tuen takaisinperimiseen sovellettavia periaatteita koskevan oikeudellisen virheen (i) koska se, että laivanvarustamoja ei pidetty tuensaajina, ei tarkoita sitä, että taloudelliset etuyhtymät ja sijoittajat tosiasiallisesti saivat koko tuen, koska on selvää, että näin ei ollut ja (ii) koska valtiontuen olemassaolon määrittämiseksi ei ole otettava huomioon käytettyä menetelmää, vaan pikemminkin toimenpiteen vaikutukset, samoin kuin takaisinperimisen osalta olisi otettava huomioon vaikutukset eikä käytetty menetelmä, koska ei ole kohtuullista, että Ranskan tapauksessa käyttäjille siirretyt määrät jätettiin huomiotta, kun taas Espanjan tapauksessa näin ei tehty, vaikka käytännön vaikutukset ovat kummassakin tapauksessa samat.

____________