Жалба, подадена на 21 май 2021 г. от Ryanair DAC срещу решението, постановено от Общия съд (десети разширен състав) на 14 април 2021 г. по дело T-379/20, Ryanair/Комисия (SAS, Швеция; COVID-19)

(Дело C-320/21 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Ryanair DAC (представители: E. Vahida и F.-C. Laprévote, avocats, S. Rating, abogado, I.-G. Metaxas-Maranghidis, dikigoros, и V. Blanc, avocate)

Други страни в производството: Европейска комисия, Френска република, Кралство Швеция, SAS AB

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят моли Съда:

да отмени обжалваното съдебно решение,

да обяви за нищожно, в съответствие с членове 263 ДФЕС и 264 ДФЕС, Решение C(2020) 2784 окончателен на Комисията от 24 април 2020 г. относно държавна помощ SA.57061 (2020/N) — Швеция — Обезщетение за вредите, претърпени от SAS вследствие на пандемията от COVID‑19, и

да осъди Комисията да понесе своите съдебни разноски, да заплати съдебните разноски на Ryanair, както и да осъди встъпилите страни в първоинстанционното производството и в производството по настоящата жалба (ако има такива) да понесат направените от тях съдебни разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага шест твърдения.

Първото твърдение е, че Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото, отхвърляйки твърдението на жалбоподателя, че Комисията не е спазила изискването помощите по член 107, параграф 2, буква б) ДФЕС да не се предоставят за отстраняване на щети, претърпени само от едно пострадало лице.

Второто твърдение е, че Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото и явно изопачаване на фактите при прилагане на член 107, параграф 2, буква б) ДФЕС и на принципа на пропорционалност по отношение на щетите, причинени на SAS AB от пандемията от COVID-19.

Третото твърдение е, че Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото, отхвърляйки твърдението на жалбоподателя, че принципът на недопускане на дискриминация е бил неоснователно нарушен.

Четвъртото твърдение е, че Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото и явно изопачаване на фактите, отхвърляйки твърдението на жалбоподателя за нарушение на свободата на установяване и на свободното предоставяне на услуги.

Петото твърдение е, че Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото и явно изопачаване на фактите във връзка с необразуването на официална процедура по разследване.

Шестото твърдение е, че Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото и явно изопачаване на фактите във връзка с липсата на мотиви.

____________