Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Handelsgericht Wien (Rakúsko) 3. júna 2010 - Martin Luksan/Petrus van der Let

(vec C-277/10)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Handelsgericht Wien

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Martin Luksan

Žalovaný: Petrus van der Let

Prejudiciálne otázky

1.    Majú sa ustanovenia práva Európskej únie v oblasti autorského práva a práv s ním súvisiacich, najmä ustanovenia článku 2 ods. 2, článkov 5 a 6 smernice 92/1001, článku 1 ods. 5 smernice 93/832 a článku 2 ods. 1 smernice 93/983 v spojení s článkom 4 smernice 92/100, článkom 2 smernice 93/83 a článkami 2 a 3, ako aj článkom 5 ods. 2 písm. b) smernice 2001/294, vykladať v tom zmysle, že majetkové práva na rozmnožovanie, vysielanie cez satelit a na iné verejné šírenie formou sprístupňovania verejnosti patria v každom prípade na základe zákona bezprostredne (originálne) hlavnému režisérovi kinematografického alebo audiovizuálneho diela alebo ďalším, členským štátom určeným autorom filmu, a nie bezprostredne (originálne) a výlučne výrobcovi filmu; odporujú právu Európskej únie tie zákony členských štátov, ktoré zo zákona priznávajú majetkové práva k dielu bezprostredne (originálne) a výlučne výrobcovi filmu?

V prípade kladnej odpovede na otázku 1:

2a.    Ponecháva právo Európskej únie členským štátom možnosť stanoviť zákonnú domnienku postúpenia majetkových práv v zmysle bodu 1, ktoré patria hlavnému režisérovi kinematografického diela alebo audiovizuálneho diela alebo ďalším, členským štátom určeným autorom filmu na výrobcu filmu, a to aj v súvislosti s inými majetkovými právami než nájomné a výpožičné právo a - v prípade kladnej odpovede - majú sa dodržiavať podmienky uvedené v článku 2 ods. 5 a 6 smernice 92/100 v spojení s článkom 4 tejto smernice?

2b.    Má sa originálne vlastníctvo práva vo vzťahu k hlavnému režisérovi kinematografického diela alebo audiovizuálneho diela alebo vo vzťahu k ďalším, členským štátom určeným autorom filmu uplatňovať aj na nároky na primeranú odmenu garantovanú členským štátom, ako je odmena za tzv. nenahratý nosič záznamu v zmysle § 42b rakúskeho autorského zákona (UrhG), resp. na nároky na spravodlivé vyrovnanie v zmysle článku 5 ods. 2 písm. b) smernice 2001/29?

V prípade kladnej odpovede na otázku 2b:

3.    Ponecháva právo Európskej únie členským štátom možnosť stanoviť zákonnú domnienku postúpenia nárokov na odmenu vo vzťahu k nárokom v zmysle bodu 2, ktoré patria hlavnému režisérovi kinematografického diela alebo audiovizuálneho diela alebo ďalším, členským štátom určeným autorom filmu, na výrobcu filmu a - v prípade kladnej odpovede - majú sa dodržiavať podmienky uvedené v článku 2 ods. 5 a 6 smernice 92/100 v spojení s článkom 4 tejto smernice?

V prípade kladnej odpovede na otázku 3:

4.    Je ustanovenie zákona členského štátu v súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami práva Európskej únie v oblasti autorského práva a práv s ním súvisiacich, podľa ktorého hlavnému režisérovi kinematografického diela alebo audiovizuálneho diela alebo ďalším, členským štátom určeným autorom filmu síce priznáva právo na polovicu zákonných nárokov na odmenu, toto právo je však možné zmeniť, a preto sa ho možno vzdať?

____________

1 - Smernica Rady 92/100/EHS z 19. novembra 1992 o nájomnom práve a výpožičnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva; Ú. v. ES L 346, s. 61; Mim. vyd. 17/001, s. 120.

2 - Smernica Rady 93/83/EHS z 27. septembra 1993 o koordinácii určitých pravidiel týkajúcich sa autorského práva a príbuzných práv pri satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii; Ú. v. ES L 248, s. 15; Mim. vyd. 17/001, s. 134.

3 - Smernica Rady č. 93/98/EHS z 29. októbra 1993 o zosúladení lehoty ochrany autorského práva a niektorých príbuzných práv, Ú. v. ES L 290, s. 9; Mim. vyd. 17/001, s. 141. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/116/ES z 12. decembra 2006 o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv (kodifikované znenie); Ú. v. EÚ L 372, s. 12.

4 - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti; Ú. v. ES L 167, s. 10; Mim. vyd. 17/001, s. 230.