Решение на Съда (трети състав) от 27 януари 2022 г. (преюдициално запитване от Augstākā tiesa (Senāts) — Латвия) — „Sātiņi-S“ SIA

(Дело C-234/20)1

(Преюдициално запитване — Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) — Регламент (ЕС) № 1305/2013 — Подпомагане на развитието на селските райони — Член 30, параграф 6, буква а) — Плащания по „Натура 2000“ — Компенсиране на пропуснатите доходи в селскостопанските и горските райони — Торфища — Забрана за засаждане на червени боровинки — Липса на компенсаторно обезщетение — Харта на основните права на Европейския съюз — Член 17 — Право на собственост)

Език на производството: латвийски

Запитваща юрисдикция

Augstākā tiesa (Senāts)

Страни в главното производство

Жалбоподател: „Sātiņi-S“ SIA

при участието на: Lauku atbalsta dienests

Диспозитив

Член 30, параграф 6, буква а) от Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета трябва да се тълкува в смисъл, че по принцип не изключва торфищата от плащанията по „Натура 2000“, доколкото те се намират в зони по „Натура 2000“, определени в съответствие с Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна и с Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 година относно опазването на дивите птици, и попадат в обхвата на понятията „земеделска площ“ или „гора“ по смисъла съответно на букви е) и с) от член 2, параграф 1 или на член 2, параграф 2 от Регламент № 1305/2013, така че за тези торфища може да се получават плащанията, посочени в член 30, параграф 1 от същия регламент в качеството им на „селскостопански и горски райони по „Натура 2000“ по смисъла на посочения член 30, параграф 6, буква а).

Член 30, параграф 6, буква а) от Регламент № 1305/2013 трябва да се тълкува в смисъл, че позволява на държава членка да изключи от плащанията по „Натура 2000“, от една страна, „селскостопанските райони по „Натура 2000“ по смисъла на тази разпоредба, включително в този случай торфищата, попадащи в тези зони, и от друга страна, в съответствие с член 2, параграф 2 от Регламент № 1305/2013 торфищата, намиращи се в зони по „Натура 2000“, които попадат по принцип в обхвата на понятието „гора“ по смисъла на член 2, параграф 1, буква с) от този регламент, а оттук и в обхвата на понятието „горски райони по „Натура 2000“ по смисъла на член 30, параграф 6, буква а) от посочения регламент. Последната разпоредба трябва да се тълкува и в смисъл, че позволява на държава членка да ограничи извършването на такива плащания за горските райони по „Натура 2000“, включващи евентуално торфища, до положенията, при които определянето на тези райони като „зони по „Натура 2000“ може възпрепятства упражняването на специфичен вид икономическа дейност, по-специално на горската дейност.

Член 30 от Регламент № 1305/2013 във връзка с член 17 от Хартата на основните права на Европейския съюз трябва да се тълкува в смисъл, че на собственика на торфище от тази мрежа не трябва да се предостави плащане по „Натура 2000“, с мотива че е било направено ограничение за икономическа дейност, която може да се извършва върху такова торфище, по-специално забраната за засаждане на червени боровинки върху него, при положение че към момента, в който е придобил съответния недвижим имот, собственикът е знаел за това ограничение.

____________

1     ОВ C 262, 10.8.2020 г.