ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (druhá komora)

z 21. novembra 2013

Spojené veci F‑72/12 a F‑10/13

Josiane Roulet

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Odmena – Článok 66 služobného poriadku – Bývalý dočasný zamestnanec v platovej triede AD 12 – Prijatie na miesto úradníka v platovej triede AD 6 – Vyplácanie odmeny rovnakej ako odmena úradníka v platovej triede AD 12 – Zjavný omyl – Náhrada neoprávnených platieb na základe článku 85 služobného poriadku“

Predmet:      Žaloby podané podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorými J. Roulet v podaní doručenom do kancelárie Súdu pre verejnú službu 9. júla 2012, zapísanom pod číslom F‑72/12 navrhuje, aby Súd pre verejnú službu zrušil rozhodnutie Európskej komisie, ktoré vyplýva z oznámenia z 20. decembra 2011 o vymáhaní sumy vo výške 172 236,42 eura podľa článku 85 služobného poriadku, a subsidiárne priznať jej náhradu utrpenej ujmy, a v podaní doručenom do kancelárie Súdu pre verejnú službu 3. februára 2013, zapísanom pod číslom F‑10/13 navrhuje, aby Súd pre verejnú službu zrušil rozhodnutie Komisie z 28. marca 2012, v rozsahu, v akom zamieta jej žiadosť o náhradu škody z 13. januára 2012 a zaviazal Komisiu na náhradu škody vo výške 172 236,42 eura, alebo subsidiárne, nižšej sumy za utrpenú ujmu

Rozhodnutie:      Žaloby v spojených veciach F‑72/12 a F‑10/13 sa zamietajú. J. Roulet znáša svoje trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej komisii.

Abstrakt

1.      Úradníci – Náhrada neoprávnených platieb – Podmienky – Zjavná nezrovnalosť platby – Kritériá

(Služobný poriadok úradníkov, článok 85)

2.      Žaloby úradníkov – Podmienky prípustnosti – Námietka prekážky začatého konania – Žaloba o náhradu škody – Rovnaké návrhy na náhradu škody ako v skoršej žalobe vyhlásenej za neprípustnú – Neexistencia prekážky začatého konania

1.      Pokiaľ ide o náhradu neoprávnených platieb, výraz „taká zjavná“, ktorý charakterizuje nezrovnalosť platby v zmysle článku 85 služobného poriadku, neznamená, že úradník, ktorý je príjemcom platby bez právneho dôvodu, je oslobodený od akéhokoľvek úsilia uvažovať alebo kontrolovať, ale znamená, že vznikne povinnosť túto platbu vrátiť v prípade, ak ide o omyl, ktorý si bežne starostlivý úradník všimne a o ktorom sa predpokladá, že pozná svoje platové podmienky. Okrem toho treba v každom prípade zohľadniť schopnosť dotknutého úradníka vykonať potrebné overenie. Okolnosti, ktoré v tejto súvislosti zohľadňuje súd Únie sa týkajú najmä úrovne zodpovednosti úradníka, jeho platovej triedy a počtu odpracovaných rokov.

Okrem toho nie je nutné, aby dotknutý úradník alebo dočasný zamestnanec mal pri výkone bežnej starostlivosti, ktorá mu prináleží, možnosť presne určiť rozsah omylu, ktorého sa dopustila administratíva. V tomto zmysle postačuje, ak bude mať dotknutá osoba pochybnosť o dôvodnosti predmetných platieb na to, aby jej vznikla povinnosť obrátiť sa na administratívu, aby vykonala potrebné preskúmanie.

(pozri body 48 – 50)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 5. novembra 2002, Ronsse/Komisia, T‑205/01, body 46 a 47; 29. septembra 2005, Thommes/Komisia, T‑195/03, bod 124

2.      Ak žaloba vykazuje zhodu účastníkov konania, predmetu a žalobných dôvodov so skoršie podanou žalobou, musí byť zamietnutá ako neprípustná.

Ak sú návrhy na náhradu škody uvedené v rámci skôr podanej žaloby vyhlásené za neprípustné z dôvodu, že boli podané predčasne, nemožno usudzovať, že Súd pre verejnú službu vyčerpal svoju právomoc, pokiaľ ide o návrhy na náhradu škody uvedené v rámci žaloby podanej neskôr.

(pozri body 86 a 87)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: 19. septembra 2006, Vienne a i./Parlament, F‑22/06, bod 12 a tam citovaná judikatúra