Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Budai Központi Kerületi Bíróság (Madžarska) 2. marca 2021 — Kazenski postopek zoper KI

(Zadeva C-131/21)

Jezik postopka: madžarščina

Predložitveno sodišče

Budai Központi Kerületi Bíróság

Stranka v postopku v glavni stvari

KI

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je izvedba kazenskega postopka, ki se deloma nanaša na dejansko stanje, na podlagi katerega je bila obtožencu v prekrškovnem postopku že pravnomočno izrečena mandatna kazen, ki je bila zaradi neplačila s sodno odločbo spremenjena v nadomestni zapor, v nasprotju z določbo člena 50 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah v povezavi s členom 4 Dodatnega protokola št. 7 h Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin  (EKČP) iz leta 1950 in upoštevno sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice?

____________