Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 28. mája 2013 – Marcuccio/Komisia

(vec F-67/11)1

(Verejná služba – Úradníci – Zrušenie rozhodnutia Komisie – Vykonanie rozsudku Všeobecného súdu – Ujma vyplývajúca z nevykonania – Podmienky – Žaloba zjavne bez právneho základu)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: C. Berardis-Kayser a J. Baquero Cruz, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci A. Dal Ferro, advokát)

Predmet veci

Verejná služba – Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie zamietajúceho žiadosť žalobcu jednak o vykonanie bodu 2 výroku rozsudku Súdu pre verejnú službu z 9. júna 2010 vo veci Marcuccio/Komisia, F-56/09, Komisiou, a jednak o náhradu ujmy, ktorú údajne žalobca utrpel

Výrok

1.    Žaloba sa zamieta ako zjavne bez právneho základu.

2.    Luigi Marcuccio znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania Európskej komisie vrátane trov konania o predbežnom opatrení vo veci F-67/11 R, Marcuccio/Komisia.

____________

1 Ú. v. EÚ C 319, 29.10.2011, s. 29.