EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(esimene koda)

20. november 2012

Kohtuasi F‑1/11

Zdenek Soukup

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Avalik konkurss – Reservnimekirja kandmata jätmine – Suulise katse hindamine

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, millega Z. Soukup palub ühelt poolt esiteks tühistada konkursi EPSO/AD/144/09 komisjoni otsus jätta ta reservnimekirja kandmata, teiseks sama konkursikomisjoni otsus kanda sellesse nimekirja teine kandidaat, kolmandaks tühistada „kõik konkursikomisjoni toimingud, mida ta tegi sellest ajast alates, kui need etteheidetud rikkumised toime pandi”, ning teiselt poolt mõista komisjonilt väidetavalt tekitatud kahju eest välja 25 000 euro suurune summa.

Otsus: Jätta hagi rahuldamata. Jätta hageja kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja komisjoni kohtukulud.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Administratsiooni aktid – Õiguspärasuse eeldamine – Vaidlustamine – Tõendamiskoormis – Kohustus esitada tõendid, mis võivad akti õiguspärasuse kahtluse alla seada

2.      Ametnikud – Konkurss – Konkursikomisjoni erapooletuse põhimõte – Konkursikomisjoni liikme ja kandidaadi vaheline tutvus

(Personalieeskirjad, artikkel 11 a)

1.      Esiteks eeldatakse haldusakti puhul, et see on õiguspärane, ja teiseks lasub tõendamiskoormis üldjuhul väite esitanud isikul, mistõttu peab asjaomane isik esitama vähemalt piisavalt täpsed, objektiivsed ja ühtelangevad tõendid, mis tema väite põhjendamiseks esitatud faktiliste asjaolude õigsust või nende tõenäosust toetaksid.

Järelikult, kui konkursi puhul puudub asjaomasel isikul tõend või vähimgi tõendite kogum, peab ta tunnistama konkursikomisjoni tehtud otsuste õiguspärasust ega saa Avaliku Teenistuse Kohtult nõuda, et kohus hindaks ise konkursi edukalt läbinud isikute kandideerimistaotlusi kontrollimaks, ega mõni konkursi edukalt läbinud isik ei ole nõuetevastaselt konkursile lubatud.

(vt punkt 34)

Viide:

Avaliku Teenistuse Kohus: 4. veebruar 2010, kohtuasi F‑15/08: Wiame vs. komisjon (punkt 21).

2.      Üksnes konkursikomisjoni liikme ja kandidaadi vahelisest tutvusest ei piisa selle tõendamiseks, et kõnealusel liikmel on isiklikud huvid personalieeskirjade artikli 11a tähenduses, mis võiksid iseenesest seada tema erapooletuse kahtluse alla. Nimelt asjaolu, et konkursikomisjoni liige tunneb isiklikult ühte kandidaati, ei tähenda tingimata, et sellel liikmel oleks varem kujunenud soodne suhtumine kõnealuse kandidaadi sooritusse. Pealegi ei saa suuline katse oma olemuselt olla anonüümne, mistõttu asjaolu, et üks või mitu kandidaati töötab samas institutsioonis, kus üks või kaks konkursikomisjoni liiget, iseenesest anda konkursikomisjonile niisugust informatsiooni, mida tal ei ole lubatud omada.

(vt punkt 38)

Viide:

Avaliku Teenistuse Kohus: 30. aprill 2008, kohtuasi F‑16/07: Dragoman vs. komisjon (punkt 44).